Fin­nes det en fa­sit? Nei!

Faedrelandsvennen - - NAERT - RU­NAR FOSS SJÅSTAD,

Det fin­nes tu­sen­vis av dog­mer, og tolk­nin­ger av dis­se dog­mer in­nen­for Kris­ten­dom­men. Og man­ge har tatt av­stand for ek­sem­pel av de­ler av den «pinse­ka­ris­ma­tis­ke» – tolk­nin­gen av Gud, og jeg vil si med god grunn. Li­ke­vel vil jeg også på­stå at i drag­su­get med man­ge fø­lel­ser av sin­ne, skuf­fel­ser, sorg etc., så har man egent­lig bare tatt av­stand fra en va­ri­ant av kris­ten­dom­mens tolk­ning av Gud. F.eks. pro­fi­ler­te hu­ma­ne­ti­ke­re som Le­vi Fra­gell, Jens Brun Pedersen etc. var beg­ge tid­li­ge­re pinse­ven­ner, og de tok av­stand fra pinse­ven­ne­nes tro. Det har jeg også gjort på man­ge om­rå­der, men jeg har ikke tatt av­stand fra den tolk­ning av Gud og Je­sus jeg tror på og står for i dag.

Vi tren­ger der­for ikke kas­te «bar­net ut med bade­van­net», ikke sant? Kan det va­ere at man­ge har tatt av­stand fra den san­ne Gud, på feil pre­mis­ser? Det at jeg fort­satt tror er for øv­rig et stort mi­ra­kel.

Erke­bis­kop og No­bels freds­pris­vin­ner Des­mond Tu­tu har skre­vet i en av sine pre­ke­ner: «Er det ikke trist, at i en tid hvor vi stø­ter på så man­ge fun­da­men­ta­le pro­ble­mer – fat­tig­dom hiv/aids – krig og kon­flikt. At vi i vår me­nig­het skal bru­ke så mye tid og ener­gi på uenig­het rundt sek­su­ell ori­en­te­ring? Me­nig­he­ten, som var inn­stif­tet for å inn­lem­me alle, for å ut­tryk­ke egen­ska­per som for­stå­el­se, in­klu­de­ring, for å in­klu­de­re alle for­skjel­li­ge syn. Den vis­te at vi kan ha for­skjel­lig teo­lo­gisk syn og prak­sis, at vi er brød­re og søst­re. Nå vir­ker den som den er opp­tatt med å for­ban­ne og for­vi­se. Gud må se på, og gud må grå­te.»

I for­len­gel­se av det­te vil jeg også si at jeg re­spek­te­rer de som er uenig med meg i sak. Jeg har all­tid re­spekt for men­nes­ket, men ikke nød­ven­dig­vis for alle me­nin­ger! Ue­nig­he­ter vil det for øv­rig all­tid va­ere. En me­nig­het skal for­sø­ke å sam­le et enormt mang­fold. En me­nig­het er hel­ler ikke et par­ti. Knut Arild Harei­de sa, si­tat: «KRF er in­gen me­nig­het» – un­der homo­stri­den vedr. Bekke­vold-sa­ken. Og jeg vil si: «et par­ti er in­gen me­nig­het, en me­nig­het er ikke et par­ti».

En me­nig­het skal sam­le alle de som har uli­ke po­li­tis­ke og re­li­giø­se stå­sted. Spørs­må­let er om vi kla­rer å leve sam­men i sam­me me­nig­het/kirke­sam­funn?

Mitt håp og min tro er at «kja­er­lig­he­ten» ev­ner å sam­le oss alle. Selv om vi kan va­ere ry­ken­de uenig i sak – både i teo­lo­gis­ke og i po­li­tis­ke sa­ker, så kan jeg gi deg et smil og en klem etter­på og va­ere like glad i deg. Jeg kla­rer det, kla­rer du? God helg. • Send gjer­ne et av dine blink­skudd til oss. Send epost til

ny­he­[email protected]

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.