50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

13. OK­TO­BER 1968

●●Olym­pisk plukk: Po­len og Sve­ri­ge gikk av med sei­e­ren i den olym­pis­ke «mini­skjørt-kon­kur­ran­sen» un­der åp­nings­se­re­mo­ni­en på olym­pia­sta­dion i Mex­i­co City lørdag, idet pi­ke­ne fra de to land opp­tråd­te med skjørte­kan­ten drøye ti centi­me­ter over kne­et, og ble på­skjøn­net med en­tu­si­as­tisk plyst­ring fra mann­li­ge til­skue­re på tri­bu­ne­ne. Tsjek­ko­slo­va­kias og Is­lands kvin­ne­li­ge del­ta­ge­re sco­ret også stort på mini-fron­ten. Ti tu­sen duer, sym­bol på fred og for­dra­ge­lig­het, sloss og hak­ket på hver­and­re så fja­ere­ne fløy mens de ven­tet på klar­sig­nal før slipp fra olym­pia­sta­dion. Da de en­de­lig ble slup­pet og skul­le opp, sy­nes fle­re av dem al­le­re­de å ha fått nok av olym­pisk strid, og tus­let dors­ke og gid­de­løse rundt på ba­nen.

●●Nå var alt­så OL i Mex­i­co i gang, og en av de størs­te fa­vo­rit­te­ne, Ron Clar­ke klar­te bare sjet­te plass på 10.000 me­ter. Etter lø­pet, som fikk tre afri­ka­ne­re på pal­len, kol­lap­set han og ble lig­gen­de be­visst­løs på ba­nen. Den olym­pis­ke ild ble for førs­te gang tent av en kvin­ne, og

100 mil­lio­ner fulg­te åp­nin­gen på TV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.