Sat­te ver­dens­re­kord etter utro­lig løpe­bragd

Faedrelandsvennen - - SPORT - PET­TER FLØTTUM

Fre­dag mor­gen kun­ne Bjørn Tore Ta­ran­ger (39) løf­te hen­de­ne i vaeret og jub­le for ver­dens­re­kord. Da had­de han de sis­te 24 ti­me­ne løpt 264,52 kilo­me­ter.

Ul­tra­lø­pe­ren fra Fa­na star­tet tors­dag mor­gen på et am­bi­siøst pro­sjekt: å ta ver­dens­re­kor­den i 24-ti­mers­lø­ping på trede­møl­le.

Der­for stil­te han inn trede­møl­len hos Ak­tiv365 på Pa­ra­dis på 11,1 kilo­me­ter i ti­men, og sat­te i gang. Må­let var 265 km.

Klok­ken 9.43 fre­dag mor­gen slo han den gam­le re­kor­den på 261,18 kilo­me­ter, satt av ita­li­ens­ke Lu­ca Tur­ri­ni i 2017.

Da klok­ken pas­ser­te 10.00, og han had­de løpt i 24 ti­mer, sto det 264,52 kilo­me­ter på dis­tanse­tel­le­ren.

– HATT DET VER­RE

Noen mi­nut­ter etter at re­kor­den var sik­ret, sit­ten­de på møl­len iført gull­hatt og gull­kap­pe, for­tel­ler Ta­ran­ger at han har hatt det ver­re.

– Jeg vil si at jeg har det over­ras­ken­de fint. Jeg har løpt man­ge 24-ti­mers­løp og jeg har hatt det ver­re, for­tel­ler han.

Han vet li­ke­vel at det kom­mer til å bli tyng­re.

– Ja, det er klart at på slut­ten av da­gen i dag, i mor­gen og søn­dag, så er vi 90 år gam­le når vi går, sier den fers­ke ver­dens­re­kord­hol­de­ren.

Pro­sjek­tet kun­ne vel­tet al- le­re­de etter seks ti­mer, da han snub­let mens han spis­te en kopp med nud­ler.

Ta­ran­ger end­te lang­flat på bån­det, men kom seg til­ba­ke på møl­len og fort­sat­te uten trøb­bel.

– Det var egent­lig bare klø­ning, for jeg spis­te nud­ler med bok­sen i den ene hån­den og gaf­fe­len i den and­re, for­tel­ler han.

– ALT FUNGERTE

Ni ti­mer inn i for­sø­ket for­tal­te ul­tra­lø­pe­ren at fø­lel­sen var god, og at han trod­de han vil­le slå den gam­le re­kor­den på 261,18 kilo­me­ter.

Etter re­kord­lø­pet for­tel­ler han at han skjøn­te at det vil­le hol­de midt på nat­ten, med fem-seks ti­mer igjen.

– Jeg had­de en fø­lel­se av det, inn­ven­dig i krop­pen, og på må­ten bena og alt fungerte på. Og det slo rett, sier han.

Ta­ran­ger bruk­te lø­pet til å sam­le inn pen­ger til barne­kli­nik­ken ved Hauke­land syke­hus, og fore­nin­gen Hauke­lands Ven­ner. Det hjalp på mo­ti­va­sjo­nen un­der­veis, for­tel­ler han.

Ul­tra­lø­pe­ren had­de gjen­nom døg­net sel­skap av en rek­ke kjen­di­ser og Ber­gens-pro­fi­ler. Tors­dag kveld var Kyr­re Gør­vell-dahll, bed­re kjent som Ky­go, med da han pas­ser­te 100 kilo­me­ter.

– Jeg er vel­dig im­po­nert. 100 kilo­me­ter tror jeg ald­ri jeg had­de klart. Og han le­ker seg, han er jo ikke sli­ten en­gang, sa ar­tis­ten da om Ta­ran­ger.

FOTO: BÅRD BØE

Bjørn Tore Ta­ran­ger løp fre­dag mor­gen inn til ver­dens­re­kord i 24-ti­mers­lø­ping på møl­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.