Donn 3 jub­let for se­rie­mes­ter­ska­pet

Faedrelandsvennen - - SPORT - MATS TELLEFSEN,

Donn 3 er se­rie­mes­ter i 6. di­vi­sjon før sis­te run­de er spilt.

To se­son­ger er nå gjen­nom­ført av det to år gam­le Donn 3. Et lag som ble star­tet av en nå tett sam­men­svei­set ka­me­rat­gjeng. Årets se­song har va­ert lang og tøff, men den end­te ak­ku­rat slik vi med blå/hvi­te hjerter hå­pet på; med et Donn-lag på top­pen av ta­bel­len.

Se­son­gen har bydd på ka­las­sei­re, kom­for­tab­le sei­re, knep­ne krige­sei­re og et par uav­gjor­te match­er. Det enes­te den ikke har inne­holdt er tap. Vi har én kamp igjen, mot vår na­er­mes­te og tøf­fes­te kon­kur­rent Just. Vi går inn i den kam­pen med re­la­tivt lave skuld­re, si­den vi med 3-2 sei­er mot Våg 2 for­ri­ge uke skaf­fet en fi­re­po­engs­luke før den sis­te kam­pen. Og fire po­eng er som kjent vans­ke­lig å ta igjen på én match. Men, vi har mu­lig­he­ten til å gå ube­sei­ret gjen­nom en hel se­song, en mu­lig­het vi har lyst til å gri­pe med beg­ge hen­da. El­ler bei­na, si­den det tross alt er fot­ball vi dri­ver med.

La­get, som er blitt styrt med stø­dig hånd av Espen Trøn­nes Johnsen, har be­stått av en kjerne­grup­pe på rundt 17 mann. Noe som var en stor for­bed­ring fra fjor­årets se­song hvor vi var i man­ko på folk i opp til fle­re run­der. I til­legg har man ved be­hov fått låne noen spil­le­re fra Donn 2, noe som spe­si­elt gjor­de ut­slag i 4-1-sei­e­ren over Just i «se­rie­fi­na­len» i slut­ten av au­gust.

Hele året har va­ert en fest for dem som er glad i å vin­ne. Det star­tet 16. april med 6-1 over Chris­ti­ans­sand FK og la­get har knapt sett seg til­ba­ke si­den. Tre­po­en­ger fulg­te tre­po­en­ger helt til vi møt­te Vind­bjart 4 for and­re gang, en match som end­te i det sva­ert sjeld­ne 6. di­vi­sjons­re­sul­ta­tet 0-0.

Uka etter­på fikk man en ny tøff borte­match i Fins­land hvor Fram­steg le­det 2-0 frem til det var knap­pe fem mi­nut­ter igjen. La­get mo­bi­li­ser­te kraf­tig på slut­ten og sco­ret to mål, og var na­ere et vin­ner­mål. De sis­te fem mi­nut­te­ne i den kam­pen er noe som har ka­rak­te­ri­sert la­get i årets se­song. Man har ikke spilt fest­fot­ball i hver bi­di­ge kamp, men la­get står opp for hver­and­re og figh­ter og blør for hvert bi­di­ge po­eng. Det er ab­so­lutt in­gen til­fel­dig­het at man har vun­net hele seks av kam­pe­ne i år med ett mål. Da var det bare rett og ri­me­lig at se­rie­mes­ter­ska­pet ble av­gjort i det 88. mi­nutt i en negle­bi­ter av en kamp mot Våg 2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.