Våg-da­me­ne krets­mest­re i 4. di­vi­sjon

Faedrelandsvennen - - SPORT - EST­HER MA­RIE HANSEN,

Den­ne gjen­gen har gått ube­sei­ret gjen­nom årets se­song og sco­ret 118 mål på 14 kam­per.

Etter et par år med en litt for tynn stall til å spil­le el­le­ver­fot­ball be­stem­te vi oss for å spil­le 7-er i år. Vi viss­te ikke hva vi vil­le møte av mot­stand, men vi har spilt i den lo­ka­le 3. di­vi­sjo­nen og sat­te oss en mål­set­ting om å va­ere blant topp tre i 4. di­vi­sjon. Det var tett blant de tre bes­te la­ge­ne vel­dig len­ge, men vi skil­te oss ut med at vi har sco­ret vel­dig man­ge mål og har en mye bed­re mål­for­skjell enn res­ten av la­ge­ne. Gjen­nom se­son­gen har vi hatt en tropp på to­talt 17 spil­le­re, noen fra og noen til, og av de 17 spil­ler­ne har vi 14 mål­sco­re­re.

Se­son­gen var av­gjort før vi tok imot Tveit på Vågs­bygd idretts­plass i sis­te se­rie­run­de, og vi vet Tveit er et av de bes­te la­ge­ne i di­vi­sjo­nen. Vi måt­te va­ere skjer­pet for å opp­nå til­leggs­må­let om å va­ere ube­sei­ret gjen­nom se­son­gen. Det var som all­tid god stemming i la­get, og alle gle­det seg til å en­tre ba­nen og gjø­re en jobb. Det var godt trykk i opp­var­min­gen, og det tok kun halv­an­net mi­nutt før vi sat­te bal­len i mål.

Ju­be­len ble slup­pet løs og etter det så vi oss ald­ri til­ba­ke. Vi had­de full kon­troll gjen­nom kam­pen og det var kjempe­gøy å spil­le og å se på. Da kam­pen ble blåst av, had­de vi sco­ret sju gan­ger og av­slut­tet se­son­gen på en fan­tas­tisk måte. Vi har spilt 14 kam­per i 2018 uten ett tap. Vi har tatt 40 av 42 po­eng, sco­ret 118 mål og slup­pet inn 11.

Det var helt fan­tas­tisk da et av de førs­te spørs­må­le­ne som kom etter sis­te se­rie kamp var «Vi skal tre­ne til man­dag, ikke sant?» Man­ge lag er vel­dig kla­re for en fe­rie etter se­son­gen før de star­ter opp igjen, men ikke dis­se jen­te­ne. Jeg sy­nes det­te opp­sum­me­rer se­son­gen vår. Vi har kost oss både på tre­ning og i kamp. Gle­den ved å spil­le fot­ball har vir­ke­lig bob­let i la­get, og det­te har også vist seg i fot­bal­len vi har spilt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.