Kris­tian­san­de­re til team­gym-em

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD HAUG­LAND BAMLE,

Sju ut­øve­re fra Kris­tian­sands Turn­for­ening skal del­ta i mes­ter­ska­pet i Por­tu­gal. I til­legg er to fra klub­ben re­ser­ver.

15. ok­to­ber rei­ser Kris­tian­sand­tur­ner­ne til Por­tu­gal for å del­ta i team­gym-em. Mes­ter­ska­pet ar­ran­ge­res i Odi­ve­las.

To­talt i den nors­ke Em-de­le­ga­sjo­nen er det rundt 60 ut­øve­re, for­delt på seks lag med åtte-ti gym­nas­ter per lag pluss re­ser­ve. Over halv­par­ten er fra de tre klub­be­ne Oslo, Hol­men og Dram­men, sa­er­lig på herre­si­den. I til­legg er det ut­øve­re fra Aren­dal, Trond­heim, Sand­nes, Mal­vik, Hol­men og spe­si­elt man­ge fra Kris­tian­sand i år.

– Jeg gle­der meg til å va­ere med i mitt tred­je team­gym-em for Nor­ge. Det had­de va­ert kjempe­gøy å gjø­re det bed­re enn den hittil bes­te plas­se­rin­gen jeg har va­ert med på, som er bron­se. Men jeg er for­nøyd både med meg selv og la­get så len­ge vi gjør det vi kan og hol­der vårt nivå, sier Sebastian Hü­bert.

Vi øns­ker våre ut­øve­re lyk­ke til og hei­er på dem! Kon­kur­ran­sen stre­a­mes på euro­pe­an­gym­na­s­tics’ You­tube-ka­nal.

FOTO: HÅVARD HAUG­LAND BAMBLE

Ni tur­ne­re (in­klu­dert to re­ser­ver) fra Kris­tian­sands Turn­for­ening er tatt ut til team­gym-em i Por­tu­hal kom­men­de uke. Fra venst­re til høy­re: To­mine Byre­mo, Hel­le Sø­dal, Hanne Sø­dal, Sebastian Hü­bert, Ca­mil­la Karl­sen, Ge­org La­gar­hus, Live Klaeboe Øde­gård, An­na Landrud og Juni Joseph­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.