Li­ker el­ler li­ker ikke.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ARILD SAND­VIK

Den­ne uka så jeg på tv-pro­gram­met Bril­le på Tv­nor­ge. Ett av spørs­må­le­ne var hvor­dan Face­bo­ok ska­per av­hen­gig­het blant sine bru­ke­re. Sva­ret var at de opp­ret­tet «like»-funk­sjo­nen i 2012, for­di den­ne ska­per en usik­ker­het hos bru­ker­ne rundt om man får man­ge el­ler få «li­kes». Den­ne usik­ker­he­ten er visst­nok vel­dig av­hen­gig­hets­dan­nen­de. Hel­dig­vis er jeg ikke blitt av­hen­gig ennå og sy­nes det er mest kleint å få «li­kes» når man for ek­sem­pel byt­ter pro­fil­bil­de. Der­for er det helt gull at den­ne spal­ten kun skal stå i pa­pir­avi­sen hvor «li­kes» er frem­med­ord. Men nå kjen­ner jeg jo på at jeg blir vel­dig usik­ker på om du li­ker den­ne spal­ten el­ler ikke...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.