Fle­re i KRF snur – vars­ler støt­te til Harei­de

Fle­re sen­tra­le Kr­fe­re på Sør­lan­det har end­ret stå­sted og vars­ler nå støt­te til parti­le­der Knut Arild Harei­de.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAN ODD­VAR EI­DE jan.odd­var.ei­[email protected]

– Mø­tet med Knut Arild Harei­de i Ven­ne­sla i for­ri­ge uke ble en vek­kel­se. Jeg men­te det var rik­tig av par­ti­et å gå inn i da­gens re­gje­ring med Frp. Men etter å ha hørt Harei­des ar­gu­men­ter og tenkt på det han sier, så har jeg snudd. Jeg kom­mer til å støt­te for­sla­get om å gå i for­hand­lin­ger med Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et, sier Ce­lina Ha­gen.

Hun er i dag styre­med­lem i Kris­tian­sand KRF. Hun var tid­li­ge­re le­der i Ven­ne­sla KRF og satt i kom­mune­sty­ret mens Tor­hild Brans­dal var ord­fø­rer. Hun har også va­ert fyl­kes­le­der i KRF Kvin­ner Vest-ag­der og satt da i fyl­kes­sty­ret. Hun var også an­satt i par­ti­et i for­bin­del­se med for­ri­ge stor­tings­valg, der job­ben hen­nes var å få Kjell In­golf Rop­stad på tin­get.

Da Knut Arild Harei­de gikk of­fent­lig ut med sitt nye vei­valg på lands­styre­mø­tet 28. sep­tem­ber, kom det som en over­ras­kel­se på Ha­gen.

– Jeg så ikke den kom­me. Det var over­ras­ken­de. Re­gje­rings­sam­ar­beid med Ar­bei­der­par­ti­et var ikke på agen­da­en. På Face­bo­ok vars­let jeg støt­te til å gå inn i da­gens re­gje­ring med Frp, sier hun.

Der var hun også på lin­je med sine parti­kol­le­ger i Kris­tian­sand KRF, vara­ord­fø­rer Jør­gen Kristiansen, sen­tral­styre­med­lem To­ve Wel­le Haug­land og lo­kal­lags­le­der Vig­go Lütch­e­rath.

MODNET

– Men etter råds­mø­tet i Ven­ne­sla har tan­ke­ne til Harei­de modnet. Det er ikke tvil om at han har inn­sikt og at hans an­be­fa­ling vei­er tungt. Og så er det jo et fak­tum at vårt første­valg, en re­gje­ring med sen­trum og Høy­re – uten Frp – det er len­ger vekk enn noen gang. Jeg li­ker Er­na Sol­berg. Men hun har valgt Frp, ikke oss. Da må vi ten­ke på vårt par­ti og hvor­dan vi får gjen­nom­slag for vår po­li­tikk. I til­legg vil det va­ere et ty­de­lig løfte­brudd å gå i re­gje­ring med Frp. Det var det vi sa at vi ikke skul­le, sier hun.

Må SØKE MAKT

– Hva med stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fredrik Grø­v­ans tred­je vei?

– Ut­gangs­punk­tet for hele den­ne de­bat­ten er en klar for­stå­el­se av at vi må søke makt. Vi får ikke løf­tet KRF fra op­po­si­sjon. Det blir for lite of­fen­sivt.

– Vi har pekt på Er­na fle­re gan­ger, men hun har ikke pekt på oss. Vi må ten­ke nytt. Ved å dan­ne en re­gje­ring hvor tyngde­punk­tet lig­ger i sen­trum, me­ner jeg KRF vil få stor inn­fly­tel­se. In­gen par­ti­er står oss na­er­me­re verdi­mes­sig en Sen­ter­par­ti­et. Det vil va­ere en styr­ke i en re­gje­ring hvor må­let er å ska­pe et var­me­re sam­funn, sier hun.

FLE­RE GIR STØT­TE

Ce­lina Ha­gen er ikke i tvil om at et fler­tall i KRF i Ag­der øns­ker et re­gje­rings­sam­ar­beid med da­gens re­gje­ring og Frp.

– Mitt inn­trykk er at ho­ved­bil­det på Sør­lan­det fort­satt er blått, men noe er i ferd med å skje, sier hun.

En av dem som åpent støt­ter Harei­des valg, er Espen Lin­dal, den tid­li­ge­re lo­kal­lags­le­de­ren i Lin­des­nes KRF, fram til sam­men­slå­in­gen av Mar­nar­dal, Man­dal og Lin­des­nes.

– Jeg har va­ert klar på min støt­te til Harei­de. Re­sul­ta­te­ne av det vi har fått til i op­po­si­sjon er jeg lite im­po­nert over. For meg er det av­gjø­ren­de at for­skjel­len mel­lom rik og fat­tig øker. Det over­ras­ker meg at våre stor­tings­re­pre­sen­tan­ter er så for­nøyd med et bud­sjett for de vel­lyk­ke­de og rike, som Sol­berg-re­gje­ring frem­mer. Vi bør set­te oss ned og se hva vi kan få til i et sam­ar­beid med Sen­ter­par­ti­et og Ap, sier Lin­dal.

DET ER BE­VE­GEL­SE

Også parti­ve­te­ran og tid­li­ge­re gruppe­le­der Svein Lyse­støl i Lin­des­nes kom­mu­ne er klar:

– Jeg har stått på den gam­le lin­jen til Dag­finn Høy­brå­ten om ikke å sam­ar­bei­de med yt­ter­fløy­ene. Vi har fått dår­lig ut­tel­ling etter at vi for­lot den lin­ja. Vi ta­per på må­lin­ge­ne og vi ta­per i valg. Det er in­gen grunn til å fort­set­te slik som vi gjør nå. Vi må ten­ke nytt, og prø­ve det bes­te fra høy­re- og venstre­si­den, så len­ge ikke yt­ter­fløy­ene er med. Der­for er Harei­des lin­je lo­gisk for meg, sier han.

– Hva blir ut­fal­let av det eks­tra­or­di­na­ere fyl­kes­års­mø­tet i Ag­der 26. ok­to­ber?

– Det er ikke tvil om at det er slag­side for da­gens re­gje­ring med Frp i Ag­der. Men det er litt be­ve­gel­se. Det er for ek­sem­pel helt åpent hva nye Lin­des­nes fal­ler ned på. Usik­ker­he­ten er hvor man­ge som støt­ter Grø­van. Det er ikke fler­tall for det. Spørs­må­let er hva de gjør når Grø­v­ans for­slag fal­ler, om de går til Ap el­ler Høy­re, sier Lyse­støl.

FOTO: NTB SCANPIX

Knut Arild Harei­de på «vek­kel­ses­møte» i Ven­ne­sla i for­ri­ge uke for å dis­ku­te­re og pre­sen­te­re par­ti­ets vei­valg.

FOTO: JAN ODD­VAR EI­DE

Styre­med­lem i Kris­tian­sand KRF, Ce­lina Ha­gen, har snudd og vars­ler støt­te til parti­le­der Knut Arild Harei­des kurs­end­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.