Rus­ter til dag­lig­vare­krig

Kje­de­ne kni­ver om an­de­ler. Coop Ex­tra flyt­ter inn i Sør­lands­sen­te­ret, mens Meny åp­ner i ny­bygg på ut­si­den. Tul­le­te over­etab­le­ring, me­ner dag­lig­vare­eks­pert.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD [email protected]

● Coop Ex­tra flyt­ter inn i Sør­lands­sen­te­ret og Meny åp­ner ny­bygg på ut­si­den. Med både Coop Obs, Kiwi og Re­ma 1000 al­le­re­de etab­lert, til­spis­ses kam­pen om dag­lig­vare­kun­de­ne i Sør­lands­par­ken.

●Tul­le­te over­etab­le­ring, me­ner dag­lig­vare­eks­pert.

– Dag­lig­vare­mar­ke­det er mer enn over­etab­lert fra før, spe­si­elt i Sør­lands­par­ken. Folk spi­ser ikke mer om du får ald­ri så man­ge nye Re­ma- el­ler Coop-bu­tik­ker, det blir bare en kamp der for­ret­nin­ge­ne ut­ar­mer hver­and­re. I ste­det for bed­re bu­tik­ker blir alle litt dår­li­ge­re, me­ner Roy Michael­sen, som har job­bet med dag­lig­vare­han­del og bu­tikkut­vik­ling i Ag­der-fyl­ke­ne si­den 1985.

Sør­lands­sen­te­ret kan nå med­de­le at Coop Ex­tra flyt­ter inn på 1500 kvad­rat­me­ter der Meny har holdt til de sis­te åre­ne.

Bak­grun­nen er at «Sør­lan­dets rå­es­te Meny-bu­tikk» på 2000 kvad­rat­me­ter åp­ner 15. no­vem­ber i et ny­bygg nord for Sør­lands­sen­te­ret, over vei­en for kon­kur­ren­ten Re­ma 1000.

– Det er all­tid sunt med kon­kur­ran­se, men jeg er litt redd noen av bu­tik­ke­ne her ute ikke vil kla­re seg, sier Ben­te Dø­vik Ro­land, kun­de fra Hø­våg som Faed­re­lands­ven­nen tref­fer hos Re­ma 1000.

– TULL

– Be­drifts­øko­no­misk er det tull. Hver enes­te ny etab­le­ring kos­ter dyrt og spi­ser av det som al­le­re­de er. Man kun­ne solgt dob­belt så mye dag­lig­va­rer på ek­sis­te­ren­de bu­tik­ker og gulv­are­al, ef­fek­ti­vi­te­ten blir bare dår­li­ge­re for hver ny etab­le­ring, hev­der vare­han­del­kon­su­lent Roy Michael­sen.

Han me­ner makt­kam­pen mel­lom de tre sto­re kje­de­ne fø­rer til at det blir mind­re res­sur­ser til å dri­ve bu­tik­ker i na­er­mil­jø­ene og om­egns­kom­mu­ne­ne.

Dess­uten had­de han gjer­ne sett at fle­re bu­tik­ker sat­set på kva­li­tet og ut­valg frem­for pris.

– Det Coop hel­ler bør sat­se på er bu­tik­ker der folk bor, i ste­det for Sør­lands­par­ken dit folk må kjø­re i bil. Med så stor over­etab­le­ring får and­re sør­lands­kom­mu­ner pro­ble­mer med å etab­le­re nye bu­tik­ker, sier Michael­sen, som er dag­lig le­der for Bu­tikkut­vik­ling Sør i Man­dal.

I and­re en­den av Sør­lands­sen­te­ret har Coop al­le­re­de Sør­lan­dets mest­sel­gen­de dag­lig­vare­for­ret­ning, Coop Obs med 10.000 kvad­rat­me­ter gulv og nes­ten 300 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning. På mot­satt side av Bar­stølv­ei­en lig­ger Kiwi.

– Ex­tra er den kje­den som øker sin mar­keds­an­del mest. Det er en stund si­den vi pas­ser­te Meny, vi er nå tred­je størst etter Re­ma og Kiwi og har et lang­sik­tig mål om å bli størst, for­tel­ler re­gion­di­rek­tør Kay Arne Rakstang Ne­d­re­jord i Coop Sør­vest til Faed­re­lands­ven­nen.

Mens Obs er en «de­sti­na­sjons- bu­tikk», folk drar dit kun for å hand­le, er Ex­tra med sin lo­ka­li­se­ring mel­lom Vin­mono­po­let og sports­bu­tik­ke­ne mer ret­tet mot im­puls­han­del.

– VIL HA LAV PRIS OG UT­VALG

Ikke uven­tet er Coop-sje­fen uenig med dag­lig­vare­eks­per­ten.

– Det han kal­ler tull kal­ler vi i bran­sjen for tøff kon­kur­ran­se. Jeg har in­gen tro på at ver­ken sort­i­ment el­ler pri­ser blir bed­re av faer­re bu­tik­ker, sier Ne­d­re­jord.

Han me­ner hel­ler ikke at klynge­tan­ken er det som rammer naer­bu­tik­ken.

– Pro­ble­met for naer­bu­tik­ken er at kun­de­ne na­er bu­tik­ken ikke er vil­lig til å be­ta­le det lil­le eks­tra det kos­ter å dri­ve bu­tikk på la­ve­re om­set­ning. Sam­ti­dig er kra­vet til sort­i­ment en ut­ford­ring. Folk øns­ker i dag lave pri­ser og stort sort­i­ment. Dét er den vik­tigs­te suk­sess­fak­to­ren til Ex­tra-kje­den, iføl­ge re­gion­di­rek­tø­ren.

Sen­ter­di­rek­tør Ru­ben Store­vold er også klar på at de har plass til to dag­lig­vare­bu­tik­ker in­nen­for sine veg­ger, til tross for man­ge na­bo­er i sam­me bran­sje.

– Vi er både et na­er­sen­ter for Kris­tian­sand og et re­gion­sen­ter for Ag­der. Nå na­er­mer vi oss fem mil­lio­ner kun­der og må ha et bra til­bud på dag­lig­vare, ut­ta­ler Store­vold.

– KON­KUR­RAN­SE ER PO­SI­TIVT

Re­ma 1000 er of­fen­si­ve i re­gio­nen, og skal blant an­net åpne ny bu­tikk ved det nye bo­lig­fel­tet Bjørn­da­len.

– Kris­tian­sand og om­egn er et av de om­rå­de­ne vi har la­vest til­stede­va­er­el­se og er der­for også ett av de om­rå­de­ne vi øns­ker å blir mer til­gjen­ge­lig for kun­de­ne, skri­ver re­gion­di­rek­tør Tho­mas Har­svik i Re­ma 1000 i en e-post til Faed­re­lands­ven­nen.

Hel­ler ikke Re­ma-sje­fen kjø­per Michael­sens re­son­ne­ment:

– Kon­kur­ran­se er po­si­tivt og gir kun­de­ne valg­fri­het på hvor de skal hand­le. Det gjør at vi hele ti­den må ut­vik­le oss for å bli fore­truk­ket på hva kun­de­ne skal hand­le, noe vi blant an­net har gjort på frukt og grønt, fersk­va­rer og lo­kal­mat.

– GRUNDIGE VURDERINGER

For et par da­ger si­den of­fent­lig-

gjor­de mar­keds­un­der­sø­kel­ses­by­rå­et Ni­el­sen ut­vik­lin­gen i dag­lig­vare­bran­sjen så langt i år.

Lav­pris­kje­de­ne Kiwi, Re­ma 1000 og Coop Ex­tra tar mar­keds­an­de­ler, mens su­per­mar­ked­kje­der som Meny og Coop Me­ga ta­per ter­reng.

Av de tre kon­ser­ne­ne går Re­ma 1000 og Nor­ges­grup­pen frem, mens Coop går til­ba­ke.

De sis­te 12 må­ne­der har mat­pri­se­ne i Nor­ge økt med 3,4 – helt jevnt med kon­sum­pris­in­dek­sen.

– Vi har sett en lang pe­rio­de med uvan­lig lav pris­ut­vik­ling, noe som ty­der på at kon­kur­ran­sen mel­lom kje­de­ne er sva­ert sterk, sier Ing­vill Størksen, di­rek­tør for bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke Dag­lig­vare­han­del, med 1900 med­lems­be­drif­ter.

Hun fø­ler seg trygg på at grun- di­ge vurderinger lig­ger bak nye bu­tikke­tab­le­rin­ger, og pe­ker på at god be­lig­gen­het er av­gjø­ren­de for kun­der, i til­legg til ut­valg og pris.

– Husk at det vi kal­ler lav­pris­bu­tikk i Nor­ge gjer­ne har 35004000 vare­lin­jer, noe som er langt mer enn det som gjel­der for lav­pris­bu­tik­ker i ut­lan­det, sier Størksen.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Ben­te Dø­vik Ro­land (47) hand­ler helst hos Re­ma 1000 og Coop Obs i Sør­lands­par­ken, og Mat­kro­ken hjem­me i Hø­våg. – Det skal ikke stå på ut­val­get, sier 47-årin­gen, som tror kam­pen mel­lom kje­de­ne er til for­del for for­bru­ker­ne.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Kay Arne Rakstang Ne­d­re­jord i Coop Sør­vest.

ARKIVFOTO

Roy Michael­sen.

GRAFIKK: TROND B. HEITMANN FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Slik blir de fem dag­lig­vare­for­ret­nin­ge­ne lo­ka­li­sert. «Sør­lan­dets rå­es­te Meny-bu­tikk» åp­ner 15. no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.