❞ Støtt årets Ope­ra­sjon Dags­verk. Det bør va­ere en god sak – for alle.

Årets Od-ak­sjon går til pa­le­stinsk ung­dom un­der is­ra­elsk ok­ku­pa­sjon. Det bør va­ere en god sak – for alle.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

En av de størs­te so­li­da­ri­tets­ak­sjo­ne­ne hvert år er Ope­ra­sjon Dags­verk. Da går ele­ver i vi­dere­gå­en­de sko­ler over hele lan­det sam­men om å gi inn­tek­ten av ett dags­verk til et godt for­mål. I år er det­te for­må­let KFUKKFUM Glo­bal sitt ar­beid for traume­be­hand­ling og ut­dan­ning av pa­le­stinsk ung­dom som le­ver un­der ok­ku­pa­sjon.

Det bur­de va­ere et for­mål alle kan støt­te. Men or­ga­ni­sa­sjo­nen Med Is­rael For Fred be­nyt­ter igjen an­led­nin­gen til å fram­stå som et tale­rør for det na­sjo­na­lis­tis­ke ytre høy­re i is­ra­elsk po­li­tikk. I et le­ser­inn­legg i avi­sen Vårt Land skri­ver Miff-le­der Con­rad Myr­land at pro­ble­met med årets ak­sjon er at «mot­ta­ker­ne går inn for en po­li­tikk hvor ver­dens enes­te jø­dis­ke stat vil bli borte».

Det er både feil fak­ta og en for­fei­let ar­gu­men­ta­sjon. Od-ak­sjo­nen hand­ler om hu­ma­ni­ta­er

De bør ikke va­ere over­ras­ket over at ver­dens­sam­fun­nets sym­pa­ti og med­li­den­het i sta­dig øken­de grad lig­ger hos den un­der­tryk­te part i en lang­va­rig og bru­tal kon­flikt

hjelp til unge men­nes­ker som le­ver un­der en bru­tal ok­ku­pa­sjon.

Hold­nin­gen til MIFF er li­ke­vel ikke over­ras­ken­de. Det er der­imot pro­tes­ten og ord­bru­ken fra rab­bi­ne­ren i Det mo­sa­is­ke tros­sam­funn i Oslo. Jo­av Melchior opp­ford­rer nors­ke skole­ele­ver til ikke å del­ta i OD. Og sier til Vårt Land at Den nors­ke kir­ke dri­ver med «de­mo­ni­se­ring av Is­rael».

Det er en ab­surd ut­ta­lel­se. Den er også sva­ert uklok fra en le­der for et tros­sam­funn, som all­tid tid­li­ge­re har un­der­stre­ket at det er det de er; et tros­sam­funn – og ikke en or­ga­ni­sa­sjon som re­pre­sen­te­rer sta­ten Is­rael. Med sine ut­ta­lel­ser går den nå­va­eren­de rab­bi­ne­ren langt i å un­der­mi­ne­re den­ne lin­jen.

Uan­sett mo­ti­va­sjon til Det mo­sa­is­ke tros­sam­funn og or­ga­ni­sa­sjo­nen MIFF: De bør ikke va­ere over­ras­ket over at ver­dens­sam­fun­nets sym­pa­ti og med­li­den­het i sta­dig øken­de grad lig­ger hos den un­der­tryk­te part i en lang­va­rig og bru­tal kon­flikt. I mer enn 50 år har ok­ku­pa­sjo­nen vart. Traume­be­hand­ling og ut­dan­ning hø­res ut som to sva­ert gode til­tak å støt­te; både for å hjel­pe en­kelt­men­nes­ker og for å hind­re ra­di­ka­li­se­ring av unge men­nes­ker, som el­lers kan bli pre­get av håp­løs­het.

Alle som er opp­tatt av fred for beg­ge folke­slag bør støt­te årets Ope­ra­sjon Dags­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.