Vil få gam­mel by­gård til å skin­ne

Mur i Sør-ei­er Tom Arne Aamodt har kjøpt den sen­tra­le hjørne­går­den i Fest­nings­gata og skal lage et kom­bi­nert bo­lig- og na­e­rings­bygg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no

Den Søg­ne-ba­ser­te en­tre­pre­nø­ren har fått sma­ken på Kvad­ra­tu­ren.

– Byg­get frem­står som slitt i dag. Nå skal vi for­nye, strip­pe det helt ned og gjø­re den for­and­rin­gen som skal til for at byg­get skal skin­ne igjen, sier Tom Arne Aamodt.

I til­legg til å re­no­ve­re da­gens tre kon­to­reta­sjer, har han søkt om å etab­le­re til sam­men 11 lei­lig­he­ter for­delt på en ny fjer­de og fem­te eta­sje i Fest­nings­gata 38– 40.

VED­TATT MOT én STEM­ME

Tors­dag var by- og miljø­ut­val­get på be­fa­ring. Et par na­bo­er var også til ste­de og ga full støt­te på veg­ne av dem som bor rundt.

– Det er dei­lig å byg­ge i byen uten én nabo­pro­test, ut­brøt Jarl Sind­land, pro­sjekt­le­der for Aamodt.

– Jeg er im­po­nert. Det er ikke all­tid vi opp­le­ver det, lød ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås’ (Frp) un­der­state­ment.

Tom Arne Aamodt sik­ret seg ei­en­dom­men for ett år siden. Ut­byg­gin­gen har en kost­nads­ram­me på mel­lom 70 og 80 mil­lio­ner kro­ner.

Mur i Sør har som kjent også 70 pro­sent av stor­pro­sjek­tet By­ha­ven, for­vand­lin­gen av kvar­tal 2 ved Mar­kens til 700–800 mil­lio­ner.

Po­li­ti­ker­ne er po­si­ti­ve til fle­re be­bo­ere og mo­der­ne ar­beids­plas­ser i sen­trum.

– Jeg må ap­plau­de­re ar­bei­det fra til­taks­ha­ver. De har la­get en god plan der in­gen na­bo­er er ueni­ge, sa He­le­ne H. Knud­sen (H).

Ut­val­get ga de­ret­ter klar­sig­nal med åtte mot én stem­me (V).

– BYEN Må FORNYES

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen me­ner ut­byg­gin­gen blir til det gode for Kvad­ra­tu­ren, til tross for at det kre­ver en del dis­pen­sa­sjo­ner fra plan­ver­ket.

– Sam­let sett me­ner vi det er et godt pro­sjekt, og vil gi de dis­pen­sa­sjo­ner de tren­ger for å få det gjen­nom­ført, på­pek­te bygge­saks­le­der Bjørn Ha­rald Andersen.

Fyl­kes­man­nen an­be­fal­te av­slag, blant an­net for­di de er skep­tis­ke til støy­for­hol­de­ne for be­boer­ne.

– Det­te er en vel­dig tra­fik­kert og støy­be­las­tet gate. Vi har så gode mu­lig­he­ter til å byg­ge bo­li­ger i om­rå­der som ikke har støy, men­te Petter Be­ne­stad (V).

– Vi skal jo bare ha elek­tris­ke bi­ler etter hvert, så jeg skjøn­ner ikke at det er et ar­gu­ment, svar­te Gre­te Kvel­land Skaa­ra (KRF).

Da­gens leie­ta­ke­re er på vei til å flyt­te ut: Et tryk­ke­ri i førs­te og Bar­nas Hus i and­re eta­sje. De tre ne­ders­te eta­sje­ne skal fort­satt va­ere til na­e­ring, det vil si kon­tor­virk­som­het.

– Byen må fornyes, det er vik­tig. Det er en stra­te­gisk be­lig­gen­de ei­en­dom midt i Fest­nings­gata, med gode par­ke­rings­mu­lig­he­ter i bak­går­den. Jeg tror den vil va­ere at­trak­tiv, for ek­sem­pel for et kon­su­lent­fir­ma, nev­ner Tom Arne Aamodt.

Da­gens byg­ning rom­mer 1413 kvad­rat­me­ter gulv, mens ut­vi­del­sen på top­pen om­fat­ter 841 kvad­rat­me­ter.

Det leg­ges opp til roms­li­ge ute­area­ler, 35 kvad­rat­me­ter per lei­lig­het, for det mes­te i gårds­rom­met på inn­si­den.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Det­te er Fest­nings­gata 38–40, der pro­sjekt­le­der Jarl Sind­land (t.v.) og ut­byg­ger Tom Arne Aamodt vis­te fram il­lust­ra­sjo­ner til by- og miljø­ut­val­get tors­dag. Det ble imid­ler­tid grønt, ikke rødt, lys for pro­sjek­tet.

FOTO: RAMBØLL

Ei­en­dom­men i ny drakt, sett fra sør­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.