Krav om 5000 flykt­nin­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

Minst 5000 kvote­flyt­knin­ger i året og mer pen­ger til be­bo­ere på asyl- og flykt­ning­mot­tak vil bi­dra til å far­ge en ny re­gje­ring gul.

Det me­ner fyl­kes­le­der Had­le R. Bjuland i Ag­der KR­FU som spil­ler inn kla­re krav til for­hand­lings­le­der og parti­fel­le Kjell In­golf Rop­stad som snart star­ter son­de­rin­ger med Høy­re, Frp og Venst­re.

– Jeg for­ven­ter at det­te er noe Rop­stad prio­ri­te­rer. Å sik­re en hu­man, an­svar­lig og in­ter­na­sjo­nal rett­fer­dig asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk må va­ere noe av det vik­tigs­te vi gjør ved å gå inn i en ny re­gje­ring, sier Bjuland til Faed­re­lands­ven­nen. Vel vi­ten­de om at det­te blir et kon­flikt­fylt om­rå­de i møte med Frp.

– Når KRF går inn og sik­rer en fler­talls­re­gje­ring, er det helt na­tur­lig at vi får kla­re gjen­nom­slag, me­ner Bjuland.

– URO­VEK­KEN­DE

I til­legg til fle­re kvote­flykt­nin­ger, vil KR­FU fjer­ne maks­gren­sen på 10.000 kro­ner i må­ne­den for fa­mi­li­er og 2500 for ens­li­ge på flykt­ning­mot­tak.

– Dis­se fa­mi­lie­ne har ofte man­ge barn, og sat­se­ne er uro­vek­ken­de lave, på­pe­ker Bjuland.

Kr­fu-le­der Mar­ti­ne Tøn­nes­sen be­kref­ter at økt sat­sing på asyl- og flykt­ning­po­li­tik­ken blir høyt prio­ri­tert når lands­sty­ret i ung­doms­par­ti­et sam­les nes­te helg for å lage en lis­te med inn­spill til Rop­stad og res­ten av for­hand­lings­ut­val­get.

– Vi har bedt alle fyl­ke­ne kom­me med for­slag, og det­te er noe jeg tror vil kom­me fra fle­re, sier Tøn­nes­sen til Faed­re­lands­ven­nen.

FNS høy­kom­mis­sa­er for flykt­nin­ger har al­le­re­de bedt Nor­ge ta i mot 5000 kvote­flykt­nin­ger i året, og re­gje­rin­gen har i stats­bud­sjet­tet for 2019 fore­slått 3000.

4000 I BUDSJETTFORSLAGET

Krfs nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad kan for­tel­le at både KR­FU og FN blir del­vis bønn­hørt når par­ti­et fre­dag leg­ger fram sitt al­ter­na­ti­ve bud­sjett:

– Der fore­slår vi å øke kvo­ten til 4000. Det er en dob­ling fra 2018, sier Rop­stad til Faed­re­lands­ven­nen.

Også fjer­ning av maks­gren­sen på 10.000 kro­ner for flykt­ning­fa­mi­li­er lig­ger in­ne i budsjettforslaget. Nå skal Rop­stad først for­hand­le om 2019-bud­sjet­tet før han gy­ver løs på son­de­rin­ger om selve re­gje­rings­spørs­må­let. Hvor­dan kra­ve­ne i asyl- og flykt­nings­po­li­tik­ken der skal for­mu­le­res og prio­ri­te­res er ennå ikke av­gjort:

– Vi er ikke fer­dig med prio­ri­te­rin­ge­ne, sier Krfs for­hand­lings­le­der.

FOTO: NTB SCANPIX

Ag­der KR­FU ber for­hand­lings­le­der Kjell In­golf Rop­stad prio­ri­te­re asyl- og flykt­ning­po­li­tik­ken når han går i re­gje­rings­for­hand­lin­ger med stats­mi­nis­ter Er­na Solberg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.