Gir ald­ri opp å fin­ne pap­pa

Lete­ak­sjo­nen etter Ing­vald Tjørn­hom (79) fort­set­ter med full styr­ke i Kvinesdal. Døt­re­ne sier de ald­ri vil gi opp før han er fun­net.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAR­LE R. MARTINSEN jar­le.martinsen@fvn.no

De har gitt opp hå­pet om å fin­ne sin ekte­mann og pap­pa i live, men fa­mi­li­en Tjørn­hom gir ald­ri opp le­tin­gen. Nå tak­ker de alle i byg­da for den sto­re inn­sat­sen og var­men som blir vist.

– Vi tror jo ikke han len­ger er i live. Men det er noe med å fin­ne ham av hen­syn til ver­dig­het og re­spekt for vår pap­pa. Han skal ikke lig­ge der ute i ter­ren­get et sted, og vi øns­ker en grav vi kan gå til.

Det sier søst­re­ne Ma­ri­an­ne, Tone og Kjer­sti Tjørn­hom. De er dypt takk­nem­lig over hvor­dan lo­kal­sam­fun­net stil­ler opp for å fin­ne de­res far.

Det var hel­ga for to uker siden at Ing­vald Tjørn­hom og kona An­ne-liss dro til hyt­ta si på Hom­støl nord i Kvinesdal. Her plan­la Ing- vald en av sine utal­li­ge fjell­tu­rer der for­må­let var å un­der­sø­ke land­skaps­dan­nel­se etter sis­te is­tid. Han had­de nem­lig geo­lo­gi som en av sine sto­re hobby­er.

Om mor­ge­nen søn­dag 28. ok­to­ber dro han av går­de fra hyt­ta.

GLEDET SEG

– Han gledet seg vel­dig til den­ne tu­ren. Den skul­le av­slut­te et pro­sjekt han var i gang med rundt dis­se un­der­sø­kel­se­ne, for­tel­ler kona An­ne-liss (72).

Ing­vald måt­te kjø­re et par mil for å kom­me til Kna­ben. Her­fra skul­le han gå en rund­tur på rundt tre mil inn­over heia for å se na­er­me­re på spo­re­ne etter is­ti­den. I for­kant had­de han opp­gitt til kona hvor han kom til å gå.

– Av­ta­len var at han skul­le va­ere til­ba­ke ved bi­len ved 16–17-ti­den og så rin­ge meg. Da det ikke skjed­de be­gyn­te jeg å bli uro­lig, for­tel­ler An­ne-liss.

Da ti­me­ne gikk skjøn­te hun at noe var galt. Hun kon­tak­tet dat­te­ren Ma­ri­an­ne ved 19.30-ti­den. Po­li­ti­et kom raskt til ste­det og etter en ti­mes tid var le­tin­gen i gang i om­rå­det. Både folk til fots, hunde­pa­trul­jer og he­li­kop­ter med varme­sø­ken­de ka­me­ra var i sving.

LETT HVER DAG

Vi sit­ter hjem­me hos An­ne-liss sam­men med døt­re­ne Tone, Kjer­sti og Ma­ri­an­ne. Det har snart gått to uker siden Ing­vald ble borte. Det har blitt lett etter ham hver enes­te dag siden. Bare sist helg var det over 300 per­soner ute i ter­ren­get og let­te – uten re­sul­tat.

– Ord kan ikke be­skri­ve for­tvi­lel­sen vår. Sam­ti­dig er vi dypt, dypt takk­nem­lig for den inn­sat­sen og var­men bygde­fol­ket vi­ser. I til­legg har man­ge hytte­folk på Kna­ben og and­re lang­veis­fra stilt opp, sier Ma­ri­an­ne.

Tone for­tel­ler om folk som har kom­met til hen­ne og sagt at det skul­le bare mang­le at de ikke stil­ler opp. – De sier at det­te er det mins­te de kan gjø­re etter alt pap­pa har gjort for lo­kal­sam­fun­net, for­tel­ler hun.

KJENT SKIK­KE­LIG I BYG­DA

Ing­vald Tjørn­hom er en kjent per­son i Kvinesdal. Siden 1972 har han va­ert la­erer og in­spek­tør både på ung­doms­sko­len og den vi­dere­gå­en­de sko­len i kom­mu­nen. I 2002 gikk han av med pen­sjon.

I til­legg er det­te en sva­ert sprek kar. Han har i hele sitt liv va­ert ak­tiv idretts­ut­øver på ski og lø­ping. Nå i vin­ter skul­le han del­ta på Mas­ter World Cup på ski på Beito­stø­len.

– Gjen­nom sin in­ter­es­se for spe­si­elt ski har han hatt kon­takt med vel­dig mye folk, for­tel­ler Kjer­sti.

TILRETTELAGT

Ikke minst har bygde­fol­ket satt vold­somt pris på ar­bei­det han som pri­vat­per­son har gjort for å til­rette­leg­ge tur­løy­per på hei­ene rundt Kvinesdal. – En av hans størs­te gle­der har va­ert å få folk ut i na­tu­ren, sier hun.

Søn­da­gen han ble borte var en flott sol­dag, om enn litt kaldt. Der­for sit­ter fa­mi­li­en med vel­dig man­ge spørs­mål over hva som kan ha skjedd og hvor­for de ikke fin­ner ham.

– Han kan kan­skje ha sklidd på en glatt stein og falt ned i en ur. Kan­skje han gikk seg vill i mør­ket, men vi vet jo ikke, sier Ma­ri­an­ne.

MAN­GE MIN­NER

I vår sam­ta­le med dem sit­ter både lat­te­ren og tå­re­ne løst. Det er man­ge min­ner å for­tel­le om, men for­tvi­lel­sen og sor­gen lig­ger der hele ti­den. De øns­ker å få fram at det er en kja­er­lig fa­mi­lie­far som alle nå øns­ker så in­der­lig å fin­ne.

– Hel­ga før han ble borte var vi på Hov­den for å fei­re våre for­eld­res gull­bryl­lup. Da var alle hans seks barne­barn der også. Og igjen skrøt han slik av dem alle og del­te ut klem­mer. Det er godt å ten­ke på nå, sier døt­re­ne.

Le­tin­gen fort­set­ter. Det er sam­let inn pen­ger til he­li­kop­ter­søk. Dess­uten skal det bru­kes dro­ner over de mest ulend­te om­rå­de­ne.

LE­TER TIL HAN BLIR FUN­NET

Blir det ikke gjort funn, fort­set­ter le­tin­gen til fots i hel­ga. De har etab­lert en egen face­bo­ok-side om lete­ak­sjo­nen.

– Vi ber folk som vil bi­dra om å gå inn der og gi be­skjed. Vi tren­ger å vite hvem som le­ter slik at sø­ket blir sys­te­ma­tisk. Dess­uten er sik­ker­he­ten for alle vel­dig vik­tig å iva­re­ta, sier døt­re­ne.

– Hvor len­ge vil dere lete?

– I alle fall til snø­en kom­mer. Uan­sett skal vi fin­ne ham, det for­tje­ner pap­pa. Og ikke minst gjør vi det­te for mamma, sier døt­re­ne.

FOTO: JAR­LE R. MARTINSEN

Ma­ri­an­ne, Tone, An­ne-liss og Kjer­sti Tjørn­hom gir ikke opp le­tin­gen.

FOTO: PRI­VAT

Ing­vald Tjørn­hom (79) er fort­satt sav­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.