Kjøp­te luk­sus­lei­lig­het – klar­te ikke be­ta­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MADS OMMUNDSEN

Bo­lig­kjø­pe­ren som kjøp­te lei­lig­he­ten til Mo­na Høi­ness på Tan­gen klar­te ikke å be­ta­le. Der­med har kjen­dis­ad­vo­ka­ten blitt nødt til å dum­pe pri­sen to gan­ger.

Det er Fi­nans­avi­sen som har ny­he­ten om sa­ken.

Ei­en­dom­men til Høi­ness ble lagt ut for salg tid­lig i juli for 17,7 mil­lio­ner kro­ner, og ble solgt for på­ly­den­de etter to uker, men så star­tet pro­ble­me­ne.

Kjø­pe­ren klar­te iføl­ge avi­sen ald­ri å be­ta­le, der­med måt­te ad­vo­ka­ten leg­ge ut ei­en­dom­men for salg på nytt. Den­ne gan­gen var pri­sen satt til 17,4 mil­lio­ner, men in­gen øns­ket å kjø­pe lei­lig­he­ten.

Det var Pri­vatme­ge­len som had­de sal­get de to førs­te gan­ge­ne, men etter ikke å ha fått solgt lei­lig­he­ten valg­te Høi­ness å byt­te over til Sørme­g­le­ren. Lei­lig­he­ten er lagt ut på nytt, men nå for 16,3 mil­lio­ner kro­ner.

Høi­ness be­tal­te selv 16,5 mil­lio­ner da hun kjøp­te den for snart tre år siden. Med om­kost­nin­ger både ved kjøp og salg vil hun der­med gå på et tap der­som ikke det blir en so­lid bu­drun­de i for­kant av et even­tu­elt salg.

Men iføl­ge Fi­nans­avi­sen er det usik­kert om Høi­ness selv må ba­ere ta­pet. Det kan hen­de at hun kla­rer å gjø­re opp­rin­ne­lig kjø­per an­svar­lig for sitt mang­len­de opp­gjør. Da blir det i til­fel­le snakk om et dek­nings­salg.

Avi­sen har va­ert i kon­takt med både Sørme­g­le­ren og Høi­ness selv, men in­gen av dem øns­ker å kom­men­te­re sa­ken.

FOTO: ER­LEND OLSBU

Tan­gen Yt­terst inne­hol­der fle­re av de dy­res­te lei­lig­he­te­ne i Kristiansand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.