Bol­tes fast til grun­nen for å

Mil­li­ardfre­gat­ten KNM Hel­ge Ing­stad er blitt bol­tet fast til grun­nen for å unn­gå å syn­ke etter ha­va­ri­et natt til tors­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For­sva­ret har ar­bei­det helt siden tors­dag mor­gen med å for­sø­ke å ber­ge krigs­ski­pet, som har hatt tatt inn vann og lig­ger på grunn med slag­side like uten­for Sture­ter­mi­na­len i Øy­gar­den i Horda­land.

Den 134 me­ter lan­ge fre­gat­ten kol­li­der­te med det fullas­te­de Mal­ta-re­gist­rer­te tank­ski­pet So­la TS klok­ken 4.03 natt til tors­dag. Mi­li­ta­er­ski­pet ble på­ført en stor flen­ge i siden på skro­get og det rant mer vann inn enn hva lense­pum­pe­ne grei­de å få ut. Be­set­nin­gen på 137 per­soner ble eva­ku­ert og åtte ble let­te­re skadd, to av de ble sendt til Hauke­land uni­ver­si­tets­sjuke­hus.

Fre­gatt-be­set­nin­gen er, iføl­ge For­sva­ret, pre­get av hen­del­sen og ble i etter­kant av ulyk­ken tatt hånd om på et mot­taks­sen­ter på Haa­kons­vern, Sjø­for­sva­rets ho­ved­base like uten­for Ber­gen.

Tank­ski­pet, som var las­tet med 625.000 fat rå­olje, kom fra kol­li­sjo­nen med mind­re ska­der og be­set­nin­gen på to­talt 23 per­soner kom uskadd fra sam­men­stø­tet.

Det 250 me­ter lan­ge tank­ski­pet had­de lagt fra kai fra Sture­ter­mi­na­len kun en halv­time før kol­li­sjo­nen, og had­de både los og es­korte­båt på vei ut fra Hjelte­fjor­den.

STENG­TE NED

Fre­gatt­ha­va­ri­et skap­te sto­re ring­virk­nin­ger for olje- og gass­pro­duk­sjo­nen.

No­en ti­mer etter ulyk­ken, valg­te Equi­nor å sten­ge ned drif­ten på Sture­ter­mi­na­len og kort tid etter­på også Kolls­nes-an­leg­get.

Fem olje­felt, som sen­der olje i rør til Sture­ter­mi­na­len, ble som føl­ge av det­te også stengt ned. Tors­dag etter­mid­dag opp­lys­te Equi­nor og Aker BP at an­leg­ge­ne ble åp­net opp igjen og pro­duk­sjo­nen ble svei­vet sak­te, men sik­kert i gang igjen, iføl­ge Sys­la.

LE­VERT I 2009

KNM Hel­ge Ing­stad er en norsk fre­gatt av Frid­tjof Nan­sen-klas­sen, navn­gitt etter opp­da­ge­ren Hel­ge Ing­stad. Fre­gat­ten ble over­le­vert 29. sep­tem­ber 2009. Far­tøy­et er num­mer fire i se­ri­en av fem som i pe­rio­den 2006–2011 ble over­le­vert til Sjø­for­sva­ret.

Fre­gat­ten er en av fem som i sin tid had­de en to­tal­kost­nad 21 mil­li­ar­der kro­ner. Den­ne sum­men in­klu­de­rer også seks Nh90-he- lik­opt­re.

Iføl­ge NRK var ikke mi­li­ta­er­ski­pet, som har en ver­di ikke langt unna Sjø­for­sva­rets sam­le­de års­ut­gif­ter, for­sik­ret.

– Sta­ten er selv­as­su­ran­dør. For­sva­ret er der­med ikke for­sik­ret mot slike hen­del­ser, og må der- for er­stat­te øde­lagt ma­te­ri­ell selv, sier tal­s­per­son Per-tho­mas Bøe for For­sva­ret til ka­na­len.

UKLAR ÅR­SAK

Hen­del­ses­for­lø­pet er fore­lø­pig uklart, og det er ikke kjent hva som før­te til at de to ski­pe­ne kol­li­der­te.

Fre­gat­ten var på vei sør­over langs norske­kys­ten etter å ha del­tatt i Nato-øvel­sen Tri­dent Junc­tu­re, som ble av­slut­tet ons­dag den­ne uken. Mi­li­ta­er­ski­pet er en sen­tral del av NATOS stå­en­de ma­ri­ti­me styr­ke.

Fre­gat­ten har siden sep­tem­ber va­ert en del av den in­ter­na­sjo­na­le fre­gatt­styr­ken Stan­ding NATO Ma­ri­ti­me Group 1 (SNMG1). Styr­ken er en del av NATO Re­spon­se For­ce, som har en høy be­red­skap og rask re­ak­sjons­tid.

Det er ikke kjent hvil­ke kon­se­kven­ser det­te even­tu­elt vil in­ne­ba­ere for NATOS stå­en­de ma­ri­ti­me styr­ke, og det er hel­ler ikke klart hva det vil kos­te å re­pa­re­re ska­de­ne på fre­gat­ten.

FOTO: NTB SCANPIX

Den nors­ke fre­gat­ten «KNM Hel­ge Ing­stad» lig­ger med slag­side na­er land etter at den kol­li­der­te med tank­ski­pet «So­la» natt til tors­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

Bau­gen på tank­ski­pet «So­la» som den nors­ke fre­gat­ten «KNM Hel­ge Ing­stad» kol­li­der­te med natt til tors­dag na­er Sture­ter­mi­na­len i Øy­gar­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.