Vil kre­ve «bom­pen­ger» for cruise­skip

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VE­GARD DAMSGAARD

By­styre­re­pre­sen­tant Petter Be­ne­stad (V) ber i en in­ter­pel­la­sjon om at ord­fø­re­ren i Kristiansand tar ini­tia­tiv til miljø­dif­fe­ren­si­er­te havne­av­gif­ter i Kristiansand.

«Det nye land­strøm­an­leg­get ble høy­ti­de­lig åp­net 10. sep­tem­ber, og det er et stort pa­ra­doks at det dess­ver­re er sva­ert få skip som kan kob­le seg på. Venst­re me­ner det bør inn­fø­res eks­tra «bom­pen­ger» for ski­pe­ne som vel­ger å lig­ge og pum­pe ut ek­sos i by­luf­ta i Kristiansand, no­en få me­ter fra det nye land­strøm­an­leg­get. De som ko­b­ler seg til, bør kun be­ta­le den havne­av­gif­ten de be­ta­ler i dag.» skri­ver Be­ne­stad i in­ter­pel­la­sjo­nen, som er satt opp til by­sty­rets møte 21. no­vem­ber.

Han vi­ser til et cruise­skip som lå til kai i Kristiansand i 12 ti­mer 28. ok­to­ber med vel 3000 men­nes­ker om bord. Det holdt var­men, be­lys­nin­gen og all tek­nisk ap­pa­ra­tur i gang ved å bren­ne die­sel­olje for å pro­du­se­re strøm, og uten å kob­le seg til land­strøm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.