Mjå­land dob­let for­muen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

I 2016 var Ivar Mjå­lands lig­nings­for­mue 156 mil­lio­ner kro­ner. I 2017 nes­ten dob­let den seg til 300 mill.

– Det har i grun­nen ikke skjedd noe spe­si­elt. Vi har sim­pelt­hen økt ak­ti­vi­te­ten jevnt og trutt gjen­nom både opp­kjøp og ny­bygg, sier Ivar Mjå­land (66).

Da skatte­lis­te­ne for 2016 fore­lå for ett år siden, stod si­vil­øko­no­men, eks-kles­kjøp­man­nen og ei­en­doms­in­ves­to­ren opp­ført med en lig­nings­for­mue på 156 mil­lio­ner kro­ner.

I lis­te­ne for 2017 er for­muen prak­tisk talt dob­let, til 300 mill.

Beg­ge år had­de for øv­rig Mjå­land null i netto­inn­tekt, sam­ti­dig som han per­son­lig be­tal­te fire mil­lio­ner kro­ner i skatt.

PLANTASJEN

– Du for­bin­des gjer­ne med Kvad­ra­tu­ren, men har vel ei­en­dom and­re ste­der også?

– Ja visst. Vi ei­er fle­re Plantasjen-ei­en­dom­mer rundt om i lan­det, lo­gis­tikk­bygg i Sør­lands­par­ken og en del i Grim­stad, sva­rer Ivar Mjå­land.

– «Vi»?

– He he, det er jeg som ei­er alt sam­men, men jeg kan ikke dri­ve ale­ne. Jeg har flin­ke folk med meg.

BE­TA­LER NED

– Selv om det ikke har skjedd noe spe­si­elt det sis­te året, så har ty­de­lig­vis ver­di­ene økt?

– For det førs­te kom­mer det jo lei­e­inn­tek­ter inn, og mye går til å be­ta­le ned på gjeld. Etter man­ge år be­gyn­ner det å vise seg i form av øk­te netto­ver­di­er. For det and­re rea­ge­rer lig­nings­sys­te­met re­la­tivt sent på end­rin­ger i ei­en­doms­por­te­føl­jer, be­mer­ker Mjå­land.

ARKIVFOTO

Ivar Mjå­land .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.