FAK­TA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Søg­ne bygdebok

● Hoved­for­fat­ter Trond Bjer­k­ås skri­ver om epo­ken fra 1000 e.kr. til cir­ka 2020.

● Bjer­k­ås har en mas­ter­grad i his­to­rie fra UIA og dok­tor­grad i his­to­rie fra NTNU, hvor han også har job­bet som lek­tor. Har un­der ar­beid en bok om Vågs­bygds his­to­rie. Bjer­k­ås er an­satt som his­to­ri­ker ved UIA.

● Frans-arne Sty­le­gar skri­ver fra de elds­te ti­der til cir­ka 1000 e.kr. Sty­le­gar er ut­dan­net cand.philol fra UIO med ho­ved­fag i nor­disk ar­keo­lo­gi. Tid­li­ge­re fyl­kes­kon­ser­va­tor i Vestag­der og di­rek­tør for Va­ran­ger mu­se­um. Ar­bei­der nå i Mul­ti­con­sult.

● Pro­duk­sjons­tid for boka er tre-fire år.

● De størs­te bi­drags­yter­ne er Søg­ne kom­mu­ne (inn­til to mil­lio­ner kro­ner), lag og for­enin­ger (570.000 kro­ner) og Søg­ne og Greip­stad spare­bank (400.000 kro­ner).

● Re­dak­sjons­ko­mi­té be­stå­en­de av Ma­ri­an­ne Lauk­vik (en­het for kul­tur), Siv Tor­unn Skage­stad (Søg­ne mål­lag), Tor­vald Hel­lum (Søg­ne his­to­rie­lag), Pål Rep­stad (UIA) og Odd­bjørn Eike­støl (medie­grup­pa Søg­ne kom­mu­ne).

ARKIVFOTO

For­fat­ter­ne øns­ker seg bil­der som for­tel­ler om folks hver­dags­liv i Søg­ne.

Trond Bjer­k­ås

Frans-arne Sty­le­gar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.