Kon­se­kven­ser av å si nei

Ar­bei­der­par­ti­et har i sin for­måls­pa­ra­graf at alle men­nes­ker skal ha inn­fly­tel­se over sine livs­vil­kår. Der­for har vi gått i frems­te rek­ke for at kvin­ner skal få be­stem­me over sin gra­vi­di­tet og sin kropp og for at ho­mo­fi­le skal få lov­mes­sig rett til å va­ere

Faedrelandsvennen - - MENING - KA­RI HEN­RIK­SEN Stor­tings­re­pre­sen­tant, med­lem av fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en

Abort­spørs­må­let er fullt av etis­ke og mo­rals­ke di­lem­ma. In­gen po­li­tis­ke par­ti­er i Nor­ge er for abort. Alle par­ti­er, bort­sett fra KRF, har lagt vekt på tre for­hold når de har kon­klu­dert med å til­la­te abort, nem­lig

1. Kvin­ne­ne må ta av­gjø­rel­sen inn­til uke 12.

2. Selv­be­stemt abort re­du­se­rer død, syk­dom og ska­de hos kvin­ner og på fost­re.

3. Mel­lom uke 12 og uke 18 kan svan­ger­skaps­av­brudd inn­vil­ges un­der vis­se for­ut­set­nin­ger.

Det an­sva­ret har kvin­ner i Nor­ge tatt. Like­stil­te, an­svar­li­ge og selv­sten­di­ge kvin­ner kom­bi­nert med sek­su­al­un­der­vis­ning, ri­me­lig, til­gjen­ge­lig og trygg pre­ven­sjon, god råd­gi­ving, opp­føl­ging og en god abort­lov gir lave abort­tall. I 2017 var de his­to­risk lave.

Det er en øns­ket politisk ut­vik­ling. Bon­de­vik-re­gje­rin­gen la fram hand­lings­plan mot uøns­ke­de svan­ger­skap og svan­ger­skaps­av­brudd. Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen fulg­te opp. Sis­te hand­lings­plan gjaldt til 2015.

Hva hand­ler abort om da?jo, det hand­ler om hvil­ken si­tua­sjon vi set­ter kvin­ner i, som selv ikke får be­stem­me. Hvil­ke kon­se­kven­ser får det for kvin­nen og bar­net at and­re på­leg­ger hen­ne å ba­ere fram et barn hun ikke ser seg i stand til å gi slik om­sorg og trygg­het bar­net kre­ver? Dis­se kon­se­kven­se­ne bur­de vi snak­ke mer om.

Kir­kens Nød­hjelp mø­ter slike kon­se­kven­ser i sitt dag­li­ge vir­ke. I 2017 ba de KRF ar­bei­de for at abort ble lov­lig i fle­re land. «– Å tro at et for­bud bi­drar til at abor­ter ikke skjer, er kunn­skaps­løst, og den­ne hold­nin­gen tar fle­re men­neske­liv» ut­tal­te An­ne Ma­rie Helle­land.

In­ter­na­sjo­nalt kjem­pes det nå en hard og vik­tig kamp for at ikke kvin­ners sek­su­el­le og re­pro­duk­ti­ve ret­tig­he­ter skal re­du­se­res. Kon­ser­va­ti­ve og strengt re­li­giø­se mil­jø­er mot­ar­bei­der alle ved­tak om slike ret­tig­he­ter i in­ter­na­sjo­na­le fora. WHO og FN an­ser ret­ten til å ta lov­lig abort som es­sen­si­ell for alle kvin­ner over hele ver­den. il­da Sedgh, fors­ker på Gutt­ma­cher In­sti­tutt vi­ser til at land med stren­ge abort­lo­ver/-for­bud ut­fø­res det fle­re abor­ter. Rundt 7 mil­lio­ner kvin­ner må be­hand­les for ska­der etter usik­re svan­ger­skaps­av­brudd i året.

For­bud el­ler be­gren­sen­de ret-

Gtig­he­ter til abort fø­rer til død, for­tvi­lel­se, psy­kis­ke syk­dom og i de­spe­ra­sjon for­søk på å frem­kal­le abort som ska­der kvin­nen el­ler fos­te­ret. Nett­opp for­di det­te er så al­vor­lig, er det vik­tig at kvin­ne­ne selv be­stem­mer. Av­mek­ti­ge men­nes­ker blir de­spe­ra­te. Sånn var det før og slik er det i land der abort er ulov­lig/be­gren­set. tter uke 12 kan al­vor­lig syk­dom el­ler kro­mo­som­feil hos fos­te­ret opp­da­ges. Etter en syk­dom­snøy­tral be­stem­mel­se, § 2-c, kan abort da inn­vil­ges mel­lom 12. og 18. uke. I 2017 ble det iføl­ge Folke­helse­in­sti­tut­tet ut­ført 305 slike abor­ter. 260 fost­re had­de and­re al­vor­li­ge syk­doms­til­stan­der, 59 fost­re had­de Downs. Å kal­le det­te «Downs-pa­ra­graf» er der­for mis­vi­sen­de.

For tvil­ling-abort må kvin­nen selv vur­de­re om hun kan ba­ere fram beg­ge el­ler kun ett fos­ter in­nen de 12 førs­te uke­ne. Fra 2016 til 2018 er det ut­ført 25 slike abor­ter. 12 av fost­re­ne bar al­vor­lig syk­dom.

Er­na Sol­bergs for­søk på å be­hol­de mak­ten ved å svik­te kvin­ners selv­be­stem­mel­ses­rett er al­vor­lig. Og helse­mi­nis­ter Høies

Efor­søk på å sky­ve ho­mo­fi­le foran seg er feil. And­re har kjem­pet for at helse­mi­nis­te­ren nett­opp skal ha ret­ten til selv å be­stem­me over sitt liv og va­ere den han er, til tross for re­li­giø­se kon­ser­va­ti­ve strøm­nin­ger som vil nek­te han å va­ere seg selv fullt ut. Nå står han i frems­te rek­ke for å fra­ta kvin­ner ret­ten til selv­be­stem­mel­se man­ge kvin­ner har va­ert med på å gi ham. rbei­der­par­ti­et vil ikke for­hand­le bort kvin­ners selv­be­stem­mel­se for makt. Selv­be­stemt abort er en vik­tig og nød­ven­dig ret­tig­het for kvin­ner over hele ver­den. Det gir faer­re abor­ter, bed­re helse og leve­kår for kvin­ner. Det be­tyr ikke at det er et en­kelt valg. Men der og da vei­er kvin­ner dis­se etis­ke og mo­rals­ke di­lem­ma godt og tar sitt vans­ke­li­ge valg. In­gen and­re kan ta de val­ge­ne med faer­re kon­se­kven­ser enn kvin­ne­ne selv.

A

FOTO: NTB SCANPIX

Er­na Sol­bergs for­søk på å be­hol­de mak­ten ved å svik­te kvin­ners selv­be­stem­mel­ses­rett er al­vor­lig, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren. På bil­det: Er­na Solberg og Krfs Kjell In­golf Rop­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.