Ge­ni­stre­ken og Sør­lands­ba­nen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det gjel­der å hol­de Ge­ni­stre­ken varm, kob­lin­gen på Sør­lands­ba­nen mel­lom Gjer­stad og Pors­grunn.

●●An­non­sert bygge­år 2035 er selv­føl­ge­lig uak­sep­ta­belt og alt for langt frem i tid.

Når ge­ni­stre­ken er vik­tig, drei­er det­te seg selv­sagt om reise­tid til Oslo, men det­te er også en kraf­tig for­bed­ring av kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom Gr­en­land og alle vest­fold­by­ene. Vi snak­ker i den­ne sam­men­hen­gen bed­ring av fy­sisk kom­mu­ni­ka­sjon med inn­på 300.000 men­nes­ker. Ar­gu­men­te­ne jeg har sett i avi­se­ne er først og fremst Oslo og al­ter­na­ti­vet til fly, men Gr­en­land og Vest­fold er også vik­tig i den­ne sam­men­hen­gen. Her lig­ger syner­gi­mu­lig­he­ter for alle par­ter med bed­re kom­mu­ni­ka­sjon og tet­te­re sam­kvem.

Å kjø­re lande­vei­en vil ald­ri gå sa­er­lig for­te­re enn rundt 90 km per time i gjen­nom­snitt over lan­ge strekk, og det­te uan­sett buss el­ler bil. Det in­ne­ba­erer mi­ni­mum 4,5 time til Oslo om tra­fik­ken fra As­ker til Oslo ikke står og stam­per i kø. Fly­et vil gans­ke snart bli be­gren­set i bruk på grunn av for­urens­ning på ru­ter der an­nen kom­mu­ni­ka­sjon i ri­me­lig grad er til­gjen­ge­lig. An­net vil va­ere opp­sikts­vek­ken­de.

Ge­ni­stre­ken gir oss i Vest-ag­der en ak­sep­ta­bel reise­tid til f.eks. Oslo og gir sam­ti­dig mye bed­re kom­mu­ni­ka­sjon med Gr­en­land og Vest­fold.

Pro­sjek­tet kos­ter vist nok 3,5 mil­li­ar­der. Om vi run­der av opp­over 1 mil­li­ard, vil det­te sann­syn­lig­vis frem­de­les va­ere et godt pro­sjekt. Lin­ja be­hø­ver ikke va­ere dob­belt­spo­ret, om det skul­le gi re­duk­sjon i an­leggs­kost­na­de­ne og bed­re sam­funns­mes­sig lønn­som­het. Spo­ret bør imid­ler­tid di­men­sjo­ne­res for rundt 200

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.