Koret fikk nav­net etter en feil­be­stil­ling i ba­ren

På en litt fuk­tig kor­tur til Dan­mark skul­le John­ny Di­ger­vold be­stil­le en gin and to­nic. Det gikk ikke helt etter pla­nen.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HO­LE kris­ti­an.ho­le@fvn.no

syn­ge på Kor­kra­esj i Kristiansand dom­kir­ke 10. no­vem­ber.

Faed­re­lands­ven­nen ble med på en av øvel­se­ne i de­res fas­te lo­ka­ler i Råd­hus­kvar­ta­let i Kristiansand.

ENES­TE MAN­NEN

I til­legg til å ha «fun­net» nav­net på koret, er John­ny Di­ger­vold per dags dato det enes­te mann­li­ge med­lem­met i koret.

Det kan til ti­der va­ere et stort an­svar mu­si­kalsk sett.

– Det er tøft å syn­ge bass ale­ne, uten å ha no­en å støt­te seg på. Før var vi tre bas­ser, så nå er det mye mer press på meg, for­tel­ler Di­ger­vold.

Tid­li­ge­re har koret hatt fle­re mann­li­ge med­lem­mer, men grun­net flyt­ting og an­nen lo­gis­tikk måt­te de slut­te. Kon­takt­per­son for koret, An­ne Grethe Os­bak Ver­nes­gaard, hå­per at fle­re menn vil vur­de­re å bli med i koret, så «bass- og te­norav­de­lin­gen» vil for­ster­kes.

– Vi sli­ter med å få tak i nye menn til koret, og har va­ert på «manne­jakt» i et års tid og mang­ler både bass og te­no­rer. Den­ne man­ne­tør­ken skyl­des kan­skje

FAK­TA John Tin­nics

Er et av de sju ko­re­ne som del­tar i Kor­kra­esj i Dom­kir­ken 10. no­vem­ber

Ble opp­ret­tet i 2012 Hol­der til i Råd­hus­kvar­ta­let i Kristiansand

20 ak­ti­ve med­lem­mer, blan­da­kor Ir­melinn Ramo er di­ri­gent Re­per­toar be­står av alt fra irsk, til pop, rock, vi­ser, klas­sisk og mer

at byen har så man­ge kna­ken­de gode manns­kor, sier Os­bak Verne­gaard.

«JEG KAN IKKE SYN­GE»-KURS

Koret ble star­tet etter at Kristiansand kom­mu­ne ar­ran­ger­te «Jeg kan ikke syn­ge», etter­fulgt av «Jeg kan syn­ge litt»-kurs i 2012. I dag øver koret ukent­lig på Råd­hus­kvar­ta­let, hvor de også til ti­der hol­der kon­ser­ter.

Til Kor­kra­esj i dom­kir­ken lo­ver di­ri­gent Ir­melinn Ramo en spen­nen­de miks av lå­ter, som strek­ker seg helt fra Li­ver­pool, til NordNor­ge og ikke minst Ir­land.

– Vi skal blant an­net syn­ge «All You Ne­ed Is Lo­ve» av The Beatles, den irs­ke folke­to­nen «An Irish Bles­sing» og «Nytt Imel­lom Oss» av Ka­ri Brem­nes. Så det blir en vel­dig fin blan­ding med to­talt fem lå­ter, av­slø­rer Ramo.

FAS­TE TRADISJONER

Som de fles­te and­re kor har også John Tin­nics no­en år­li­ge, fas­te tradisjoner som de trek­ker fram som høyde­punk­ter.

– Vi bru­ker å dra på år­li­ge høst­tu­rer til Ålo, og på vår­en går tu­ren til Ska­gen i Dan­mark. Jeg har sun­get i både sto­re og små kor, og det er noe eget med å va­ere med i et lite kor som John Tin­nics. Her kjen­ner vi alle og di­ri­gen­ten får høre al­les stem­mer ty­de­lig, sier An­ne Grethe Os­bak Verne­gaard.

Etter Kor­kra­esj 10. no­vem­ber, skal John Tin­nics øve til jule­kon­ser­ter på Tor­vet og på uli­ke jule­mar­ke­der, i til­legg til en kon­sert in­ne på Råd­hus­kvar­ta­let.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

Blanda­ko­ret John Tin­nics, som ble opp­ret­tet i 2012, har et litt mer utra­di­sjo­nelt navn enn and­re kor. Det skyl­des en tur til Dan­mark.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

John­ny Di­ger­vold er det enes­te mann­li­ge med­lem­met i koret, per dags dato.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

Ir­melinn Ramo er di­ri­gent for John Tin­nics.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.