Vil for­hand­le om abort­lo­ven

Sven Har­berg rea­ge­rer på at Ås­hild Bruun-gun­der­sen (Frp) har av­vist at abort­sa­ken kan va­ere et tema i for­hand­lin­ge­ne om en utvidelse av re­gje­rin­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Også i eget par­ti mø­ter Bru­un­g­un­der­sen mot­bør. Der er det røs­ter som ta­ler for å for­hand­le om for ek­sem­pel tvil­lin­ga­bort.

Stats­mi­nis­ter Er­na Solberg har blitt kraf­tig kri­ti­sert for å si ja til å ta opp end­rin­ger i abort­lo­ven når da­gens re­gje­rings­par­ti­er skal for­hand­le med KRF.

Par­la­men­ta­risk nest­le­der i Høy­re, Svein Har­berg, me­ner kri­tik­ken er un­der­lig.

– Er­na har sagt at hun er vil­lig til å dis­ku­te­re det­te og at hun ikke vil gå inn i for­hand­lin­ger med uvil­je til å ta opp det and­re øns­ker å ta opp. Så får vi ta stil­ling til de kon­kre­te spørs­må­le­ne når de kom­mer. Det­te var noe parti­le­de­ren tid­lig kla­rer­te at kun­ne bli ak­tu­elt. Og hun fikk til­slut­ning til å sam­ta­le om det. Så må hun kom­me til­ba­ke til stor­tings­grup­pa i etter­kant, sier Har­berg.

Selv vil ikke Svein Har­berg gå inn i no­en dis­ku­sjon om de en­kel­te de­le­ne av abort­lo­ven nå.

– Som par­la­men­ta­risk nest­le­der kan jeg ikke kom­men­te­re det. Vi har ikke hørt hva KRF kre­ver. Nå får vi se hva de løf­ter fram i for­hand­lin­ge­ne og ta stil­ling til det­te spørs­må­let da.

Må FOR­HAND­LE

Blant dem som har kri­ti­sert Er­na Solberg er Frps helse­po­li­tis­ke tal­s­per­son, Ås­hild Bruun-gun­der­sen. Hun har sagt til Faed­re­lands­ven­nen at sa­ken ikke skul­le blitt en del av et politisk spill.

– Vi er borti man­ge prin­si­pi­el­le spørs­mål. No­en me­ner at det­te er så vik­tig prin­si­pi­elt spørs­mål at man ikke kan for­hand­le om det. Man kan ikke se bort fra at det er pre­get av ens eget stand­punkt i den sa­ken, sier Har­berg.

Han me­ner at hvis man vir­ke­lig øns­ker å ha KRF med i re­gje­ring, må Høy­re, Frp og Venst­re va­ere vil­li­ge til å for­hand­le om alle spørs­mål som blir tatt opp. Også end­rin­ger i abort­lo­ven.

MØ­TER MOT­STAND

Har­berg me­ner det vil bli feil hvis re­gje­rings­par­ti­ene skul­le av­vise å ha abort­lo­ven som tema i for­hand­lin­ge­ne. Slik blant and­re Ås­hild Bruun-gun­der­sen vil.

– Da sier hun at vi ikke skal for­hand­le med KRF, og det sy­nes jeg er rart, sier Har­berg.

Bruun-gun­der­sen mø­ter også mot­stand i eget par­ti der blant and­re stor­tings­re­pre­sen­tant Gis­le Mei­nin­ger Saud­land har stilt spørs­mål ved da­gens ord­ning der man kan fjer­ne et av to fris­ke tvil­ling­fost­re.

Steinar Berg­støl Andersen, som kjem­per om å bli fyl­kes­ord­fø­rer­kan­di­dat i Ag­der, me­ner det er vik­tig at de i Frp som er mot tvil­lin­ga­bort også blir hørt.

– Vi er fri­stilt i slike spørs­mål, og jeg per­son­lig me­ner at vi må inn­skren­ke mu­lig­he­ten til tvil­lin­ga­bort, sier Berg­søl Andersen.

Han vi­ser til at abort­lo­ven nett­opp blir fram­stilt som et kom­pro­miss.

– Og et ak­sep­ta­belt kom­pro­miss med KRF må va­ere å inn­skren­ke mu­lig­he­ten for tvil­lin­ga­bort.

TVIL­LIN­GA­BORT

Fyl­kes­le­der i Ag­der Frp, Chris­ti­an Eike­land, kom­mer til å ta kon­takt med alle lo­kal­lags­le­der­ne for å høre hva de me­ner om abort­spørs­må­let. Selv er han uenig med Ås­hild Bruun-gun­der­sen.

– Min per­son­li­ge me­ning er at en end­ring av lo­ven om tvil­lin­ga­bort ab­so­lutt er mu­lig å for­hand­le om. Det sam­me gjel­der pa­ra­graf 2 c i abort­lo­ven, sier han.

Pa­ra­graf 2 c gjør al­vor­lig syk­dom hos bar­net som et selv­sten­dig kri­te­ri­um for abort.

– Men det­te vil va­ere gjen­stand for for­hand­lin­ger og av­hen­gig av hva vi får igjen, sier Eike­land.

FOTO: KJE­TIL REITE

Høy­res par­la­men­ta­ris­ke nest­le­der, Svein Har­berg, vil ikke selv flag­ge noe stand­punkt i abort­de­bat­ten. Men han støt­ter stats­mi­nis­ter Er­na Solberg som har sagt at hun er vil­lig til å for­hand­le med KRF om abort­lo­ven.

FOTO: SIRI ØVERLAND ERIKSEN

Ås­hild Bruun-gun­der­sen er helse­po­li­tisk tal­s­per­son i Frp og sit­ter på Stor­tin­get Aust-ag­der. Hun har sagt blankt nei til Krfs øns­ke om å for­and­re abort­lo­ven. Det­te gjel­der også mu­lig­he­ten for tvil­lin­ga­bort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.