For­hand­lin­ge­ne om stats­bud­sjet­tet star­ter i dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Frps fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann Hel­ge-andré Njå­stad sier Frp er vil­lig til å se på barne­tryg­den, men er skep­tisk til sto­re end­rin­ger uten ut­red­ning.

Njå­stad, som er Frps for­hand­ler i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne som star­ter i dag, av­vi­ser ikke at Frp kan bli eni­ge med KRF om «noe» på barne­trygd.

KRF går i sitt al­ter­na­ti­ve bud- sjett inn for en øk­ning på 3,3 mil­li­ar­der kro­ner i økt barne­trygd nes­te år.

– Men vi har ikke en Sarep­tas kruk­ke med pen­ger. Skal vi fin­ne pen­ger til nye sat­sin­ger, må vi gjø­re prio­ri­te­rin­ger og bru­ke mind­re på and­re om­rå­der, på­pe­ker Njå­stad.

– Sam­ti­dig, å gjø­re dra­ma­tis­ke end­rin­ger på skatte­sys­te­met og barne­trygd­sys­te­met på bare no­en få uker, uten at det blir ut­re­det og sett skik­ke­lig på, er litt vans­ke­lig å se for seg, leg­ger han til.

– Bør spørs­må­let om barne­trygd ut­set­tes til even­tu­el­le re­gje­rings­for­hand­lin­ger?

– Ge­ne­relt me­ner jeg det er for­nuf­tig å gjø­re ut­red­nin­ger før man gjør end­rin­ger i mil­li­ard­klas­sen, for å se hva slags ef­fek­ter det har. Vi må se at det ikke ram­mer ens­li­ge, sier han.

Krfs øns­ke­de skat­te- og av­gifts­øk­nin­ger på ni mil­li­ar­der kro­ner mer enn re­gje­rin­gens opp­legg, er også kre­ven­de for Frp, fast­slår Njå­stad.

– Vårt ut­gangs­punkt er at skat- ter og av­gif­ter fort­satt skal ned, sier han.

Han av­vi­ser også å fjer­ne moms­fri­ta­ket på 350-kro­ners­gren­sen på uten­lands­va­rer, slik KRF øns­ker.

– Moms­fri­ta­ket er vik­tig for nors­ke for­bru­ke­re, som kan sit­te i hele Nor­ge og kjø­pe va­rer uten et by­rå­kra­tisk ge­byr som vil­le gjort det vel­dig dyrt å kjø­pe små­va­rer fra ut­lan­det, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.