FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Je­ho­vas vit­ner

Je­ho­vas vit­ner er et kris­tent tros­sam­funn som ble grunn­lagt på 1870-tal­let av Char­les Ta­ze Rus­sel i USA.

I dag sty­res or­ga­ni­sa­sjo­nens 120.053 me­nig­he­ter i 240 land fra ho­ved­kon­to­ret i War­wick, New York. Det kal­les Zion’s Watch Tow­er Tract Socie­ty, el­ler Vakt­tår­net på norsk.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen er sva­ert tro mot det de me­ner er kor­rekt for­stå­el­se av Bi­be­len. Tros­sam­fun­net er fo­ku­sert på ende­ti­den, og me­ner at vi le­ver i de sis­te da­ger. Har­mageddon er et sen­tralt be­grep for Je­ho­vas vit­ner.

Ver­den over har Je­ho­vas vit­ner 8.457.107 med­lem­mer iføl­ge sis­te års­rap­port. Av dis­se var 11.652 med­lem­mer knyt­tet til de nors­ke me­nig­he­te­ne, men re­gje­rin­gen opp­gir at det er 12.479 i 2017.

Je­ho­vas vit­ner dis­tri­bu­erer sitt ma­te­ri­ell på man­ge språk og har det sam­me inn­hol­det i san­ger og bla­der over hele ver­den.

Med­lem­me­ne av tros­sam­fun­net har blitt for­fulgt i man­ge land. Russ­land har for­budt hele or­ga­ni­sa­sjo­nen.

I Ag­der-fyl­ke­ne har Je­ho­vas vit­ner me­nig­he­ter i Flekke­fjord, Lyng­dal, Man­dal, Kristiansand, Lil­le­sand, Grim­stad, Aren­dal, Tvedestrand og Ri­sør.

Øns­ker du no­en å snak­ke med?

Den som le­ver med et kom­pli­sert for­hold til et tros­sam­funn, kan få vei­led­ning fra:

Mo­dum bad - In­sti­tutt for sjele­sorg i Kristiansand: arne.tord. svein­all@sjele­sorg.no el­ler sjele­sorg@mo­dum-bad.no Hjelpe­kil­dens ho­ved­kon­tor: info@hjelpe­kil­den.no Fast­le­gen

Sko­lens helse­søs­ter (for barn og unge)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.