Kom­mu­nen må be­ta­le 1,1 mill.

Kris­tian­sand ting­rett har dømt kom­mu­nen til å be­ta­le oppreisning og saks­om­kost­nin­ge­ne til en tid­li­ge­re skole­elev som ble ut­satt for skole­mob­bing.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ES­PEN SAND es­pen.sand@fvn.no

– Jeg har fore­lø­pig ikke fått snak­ket med min kli­ent, men jeg går ut fra at han er for­nøyd med dom­men. Dom­men er vel­dig grun­dig og rik­tig med tan­ke på fak­tum og ju­sen. Jeg er gans­ke trygg på at den vil stå seg i en even­tu­ell an­ke­run­de, sier ad­vo­kat Ar­vid Kjaer­vik som re­pre­sen­ter­te 25-årin­gen i ting­ret­ten.

Den 25 år gam­le man­nen var elev på Tor­dens­kjolds gate sko­le, Grim sko­le og Hav­li­myra sko­le. Der skal han ha blitt fy­sisk og psy­kisk mob­bet av med­ele­ver gjen­nom fle­re år på bar­ne- og ung­doms­sko­len.

750.000 I OPPREISNING

Man­nen er i dag blitt er­k­la­ert 20 pro­sent me­di­sinsk in­va­lid, noe de me­ner kan knyt­tes til om­fat­ten­de mob­bing.

Ting­ret­ten ga sak­sø­ker full støt­te og Kris­tian­sand kom­mu- ne må nå be­ta­le en er­stat­ning på 749.072 kro­ner og sam­ti­dig dek­ke saks­om­kost­nin­ge­ne til 25-årin­gen på 418.860 kro­ner.

«Det var etter ret­tens syn gans­ke kla­re in­di­ka­sjo­ner på at 25-årin­gen ble mob­bet el­ler ut­satt for uøns­ket at­ferd», står det i dom­men fra ting­ret­ten.

BUR­DE SETT SIG­NA­LE­NE

Mob­bin­gen skal ha skjedd gjen­nom fle­re år, og ret­ten me­ner at selv om sko­lens an­sat­te ikke viss­te om mob­bin­gens om­fang og hyp­pig­het, bur­de sig­na­le­ne va­ert fan­get opp og sko­len gjort mer for å av­dek­ke pro­ble­me­ne.

«Ret­ten har etter en sam­let vur­de­ring kom­met til at kom­mu­nen med sann­syn­lig­hets­over­vekt har ut­vist an­svars­be­tin­gen­de uakt­som­het», står det i dom­men.

Kris­tian­sand kom­mu­ne, som i for­kant av retts­sa­ken ikke men­te de bur­de va­ere er­stat­nings­an­svar­li­ge, beklager nå over­for 25-årin­gen.

KOM­MU­NEN BEKLAGER

– Gjen­nom do­ku­men­ta­sjo­nen og i retts­sa­ken har det kom­met fram at den tid­li­ge­re ele­ven har hatt det vans­ke­lig og opp­levd si­tua­sjo­ner på sko­len som ikke bur­de skjedd. Det­te beklager kom­mu­nen, sier Svein Ove Ue­land, opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne, til kom­mu­nens hjemme­si­der.

Kom­mu­nen vur­de­re å anke dom­men fra ting­ret­ten.

– Vi går nå gjen­nom dom­men og har ikke tatt stil­ling til anke­spørs­må­let. Jeg har mer­ket meg at det i dom­men ikke ret­tes kri­tikk mot en­kelt­per­soner el­ler en­kel­te la­ere­re, men man­gel på sys­tem og ru­ti­ner på sko­le­ne i for­hold til mob­bing. Uav­hen­gig av dom­men kom­mer vi til å bru­ke det­te til å la­ere. Dis­se hen­del­se­ne lig­ger en del år til­ba­ke tid, og se­ne­re er det gjort end­rin­ger i re­gel­verk. I dag er det økt fo­kus på mobbe­pro­ble­ma­tikk og det job­bes på en an­nen måte, sier Ue­land til Faed­re­lands­ven­nen.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

En 25 år gam­mel mann fra Kris­tian­sand er blitt til­kjent 750.000 kro­ner i er­stat­ning for skole­mob­bing. Man­nen var blant an­net elev her på Grim sko­le i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.