«Åp­net» jule­kula på Tor­vet: – Ser ut som et kunst­verk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ESPEN SAND

Tors­dag kveld ble den nye in­stal­la­sjo­nen i Kvad­ra­tu­ren åp­net, og de be­sø­ken­de had­de bare po­si­ti­ve ting å si om jule­kula.

– Den var fin. Jeg lik­te den godt, smi­ler Martha Ale­mo, mens barna El­da­na (3) og Sel­ma (3) løp rundt in­ne i selve in­stal­la­sjo­nen.

Tors­dag kveld ble in­stal­la­sjo­nen, som må­ler fem gan­ger fem me­ter, åp­net på Tor­vet i Kristiansand.

Man­ge var nys­gjer­ri­ge på jule­kula som lys­te opp den sto­re, åpne plas­sen.

– Den ser rett og slett ut som et kunst­verk. Jeg tror den kan bli en fin in­spi­ra­sjon for res­ten av sen­trum, me­ner Lars Tor­ger­sen fra Flek­ker­øy, som had­de tatt med seg fa­mi­li­en for å over­va­ere åp­nin­gen av in­stal­la­sjo­nen.

– Du sy­nes jule­kula pas­ser bed­re inn på Tor­vet enn for ek­sem­pel mat­bo­der?

– Det er jo godt med ei pøl­se også. Beg­ge de­ler kan­skje, smi­ler Tor­ger­sen.

Den nye jule­at­trak­sjo­nen er en gave fra Spare­ban­ken Sør til Kvad­ra­tur­for­enin­gen. Den har en pris­lapp på 250.000 kro­ner.

– Vi tror det blir et fint ele­ment som vi­ser fram by­ens torv til jul sam­men med jule­gra­na, jule­be­lys­ning i ga­te­ne, jule­mar­ke­det og is­ba­nen, sa Hei­di Sør­vig i Kvad­ra­tur­for­enin­gen til Faed­re­lands­ven­nen no­en da­ger før åp­nin­gen.

Sør­vig hå­per jule­kula kan bli et nytt møte­sted i sen­trum. Ba­sert på de umid­del­ba­re til­bake­mel­din­ge­ne er det li­ten tvil om at den blir en godt be­søkt at­trak­sjon i jule­tida.

– Den ser vel­dig lek­ker ut, egent­lig. Vi var bare inn­om sen­trum, og kom til­fel­dig­vis for­bi, sier venn­in­ne­ne Han­na Ma­rie Huse­by og Kris­ti­na Jerns­lett.

FOTO: ESPEN SAND

Kristiansand ny­es­te møte­sted lys­te opp Ned­re Torv tors­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.