– I Kristiansand har vi kun sta­tu­er el­ler ho­der på sok­kel

Faedrelandsvennen - - KULTUR DEBATT OM BYUTVIKLING - TEKST: ESPEN SAND espen.sand@fvn.no

Tea­te­ret ble fylt til ran­den da frem­ti­den i Kristiansand sen­trum var un­der lu­pen. Ceci­lie Nissen me­ner byen mang­ler kunst­ne­risk iden­ti­tet.

– Jeg sav­ner mer kunst i by­rom­met, og spe­si­elt fle­re ty­per kunst av høy kva­li­tet. Folk her i sør er ikke vant med et bredt spek­ter av kunst. Vi har kun sta­tu­er el­ler ho­der på sok­kel. Tor­bjørn Ur­fjell og jeg dis­ku­ter­te hvil­ke kunst­verk som Kristiansand kun­ne iden­ti­fi­se­re seg med, og in­gen av oss klar­te å kom­me på noe. Kris­tian­san­der­ne er ofte lite selv­be­viss­te, og de må fin­ne sin ind­re ber­gen­ser, sa Ceci­lie Nissen, dag­lig le­der og kunst­ne­risk le­der av Kunst­hal­len i Kristiansand.

By­kveld ble ar­ran­gert i Tea­te­ret tors­dag kveld. Ar­ran­ge­men­tet er kom­met i stand gjen­nom et sam­ar­beid mel­lom Faed­re­lands­ven­nen, Kristiansand kom­mu­ne, UIA og Ag­der Bo­lig- og By­plan­for­ening.

«HJELP, Nå ER LI­VET OVER»

Kvel­dens tema var hvor­dan ska­pe mer liv i Kvad­ra­tu­ren, noe sva­ert man­ge had­de tatt tu­ren for å lyt­te til.

Til tross for få ty­per kunst i by­rom­met, men­te Nissen byen had­de hatt en vold­som kul­tu­rell ut­vik­ling det sis­te ti­året.

– Da jeg flyt­tet hit for man­ge år siden, tenk­te jeg: «Hjelp, nå er li­vet over». Men så har det skjedd enormt mye bra de sis­te 12 åre­ne, og når man for ek­sem­pel ser ut­over Tor­vet så er det et sted med mas­se men­nes­ker og liv, men­te Nissen.

En av dem som var in­vi­tert til å snak­ke om kunst og kul­tur i by­sen­trum, var An­ne Bea­te Ho­vind i Bjør­vi­ka Ut­vik­ling AS.

Hun har selv stått i spis­sen for grønn ut­vik­ling midt i ett av Nor­ges mest tra­fik­ker­te om­rå­der i Oslo sen­trum, til stor suk­sess.

Ho­vind me­ner det må va­ere rom for lang­sik­ti­ge, na­tur­li­ge pro­sjek­ter også i et by­sen­trum.

– Det hand­ler om å ta grep om klo­den og ten­ke lang­sik­tig. Man skal ha plass til tek­no­lo­gi og kjapp­het, men også lang­sik­ti­ge pro­sjek­ter. En skik­ke­lig by skal va­ere litt ro­te­te. Selv skjøn­ner jeg ikke ba­e­ret av en del kunst, men vi må va­ere litt kule og ten­ke at vi må ha hele spek­te­ret, sier Ho­vind, som også skry­ter at det som skjer i Kristiansand om da­gen.

SKY­TER AV KRISTIANSAND

– Kul­tur er en vik­tig driv­kraft til by­ut­vik­ling. Der ser vi i Kristiansand med det som skjer på Od­der­øya, Kil­den og Kunst­si­lo­en, som er sto­re in­sti­tu­sjo­ner med kan va­ere med å gi iden­ti­tet, sier Ho­vind.

Ar­ran­gø­ren har et øns­ke om at by­kvel­de­ne kan bli en fast møte­plass, og at tors­da­gens møte er den førs­te av fle­re tema­kvel­der.

FOTO: ESPEN SAND

Te­ma­et «Hvor­dan ska­pe mer liv i Kvad­ra­tu­ren» sam­let fullt hus i Tea­te­ret tors­dag kveld.

FOTO: ESPEN SAND

An­ne Bea­te Ho­vind sto i spis­sen for å for­me Bjør­vi­ka i Oslo. Der skap­te hun en grønn by­del midt i ett av lan­dets mest tra­fik­ker­te om­rå­der. Det­te bil­det skul­le il­lust­re­re ut­vik­lin­gen i Bjør­vi­ka.

FOTO: ESPEN SAND

Ceci­lie Nissen, dag­lig le­der og kunst­ne­risk le­der av Kunst­hal­len i Kristiansand, men­te kris­tian­san­der­ne nå måt­te fin­ne frem sin ind­re ber­gen­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.