Nå­de

Faedrelandsvennen - - NAERT - HÅKON BORGENVIK

Gal 1,1-5

Et lite ord på fire bok­sta­ver. Men med et uut­tøm­me­lig inn­hold. Det er det førs­te som mø­ter oss ved hver guds­tje­nes­te. Det førs­te vi får høre. Slik Pau­lus be­gyn­ner sitt brev til sine ven­ner i Gala­tia: «Nå­de va­ere med dere og fred fra Gud, vår Far, og Her­ren Je­sus Kris­tus.»

Det førs­te som mø­ter oss når vi sam­les for Guds an­sikt, det er in­gen krav, in­gen be­kjen­nel­ser, ver­ken av synd el­ler tro. In­gen for­vent­nin­ger om gjer­nin­ger el­ler prek­tig­het. Det førs­te som mø­ter oss er det­te lil­le or­det på fire bok­sta­ver. Nå­de.

Da vi var små og sloss med søs­ken, så hendte det at vi måt­te be om nå­de. Men­nes­ker som står over­for en stor trus­sel ber om nå­de. Et of­fer i en ter­ro­rists hen­der f.eks. Nå­de lig­ger i hen­de­ne til den som har mak­ta. Han kan vel­ge å vise den el­ler ikke. La nå­de gå for rett. Gud er hel­dig­vis in­gen ter­ro­rist. Gud er en nå­dig Gud. Hå­pets Gud. Kja­er­lig­he­tens Gud. Han er vår him­mels­ke Far. Han lar nå­de gå for rett. Han mø­ter oss med sin nå­de, før vi får be­kjent noe som helst, el­ler bedt om noe som helst. Nå­de va­ere med deg. Og fred fra Gud vår Far, og Her­ren Je­sus Kris­tus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.