10 år siden

Faedrelandsvennen - - NAERT -

10. NO­VEM­BER 2008

●●De nye skjen­ke­ti­de­ne i Kristiansand har ikke fått no­en ef­fekt på vol­den i Kvad­ra­tu­ren. Ok­to­ber var den ver­ste volds­må­ne­den siden 2000. Det har gått tre må­ne­der siden skjen­ke­ti­den i Kristiansand ble inn­skren­ket fra kl. 03.00 til 02.00, nett­opp for å få bukt med fylle­bråk og vold på byen. – Det er blitt mye mer bråk ute i ga­te­ne enn før, for­di alle skal ut av res­tau­rant­dø­re­ne på sam­me tid. Tid­li­ge­re reis­te man­ge hjem mel­lom klok­ka to og tre, og det ble ikke like lang kø etter mat og taxi. Jeg me­ner de nye skjen­ke­ti­de­ne har slått feil, ut­ta­ler vakt- og drifts­sjef Ole Andreas Bel­land ved ute­ste­det Ha­va­na Et­ce­te­ra i Vest­re Strand­gate, midt i «kryss­il­den». Po­liti­sta­sjons­sjef Ole Hor­te­mo sier at ok­to­ber har va­ert spe­si­ell. Han tror det kan ut­vik­le seg po­si­tivt på sikt.

●●Havne­stri­den i Kristiansand fort­set­ter. Fjord Line­av­sla­get grans­kes nå av Ef­tas over­vå­kings­or­gan i Brus­sel etter at havne­sty­ret i Kristiansand har nek­tet Fjord Li­ne å sei­le fra hav­na. – Vi har all­tid visst at vi har en god sak, sier di­rek­tør Ing­vald Far­dal i Fjord Li­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.