50 år siden

Faedrelandsvennen - - NAERT -

10. NO­VEM­BER 1968

●●«Krigs­min­nes­mer­ket» på Møvig, den sto­re 380 mm. ka­no­nen, ble en gang i 1954 av­fyrt mot et dri­ven­de mål 32 km. ute i Ska­gerak. Det ble fullt treff på 3. sal­ve! Tys­ker­ne had­de til­sva­ren­de ka­no­ner på Hanstholm i Dan­mark. Med dis­se ko­los­se­ne be­hers­ket de fak­tisk Ska­gerak. Nå har ka­no­nen fått offisiell sta­tus som mu­se­ums­ka­non. Og det er litt av en mu­se­ums­gjen­stand. Bare rø­ret, som er 20 me­ter, vei­er 110 tonn. Ki­le­me­ka­nis­men ale­ne vei­er 2 tonn. Det var opp­rin­ne­lig tre slike ka­no­ner på Møvig, men de to er de­mon­tert. Tys­ker­ne har va­ert på jakt etter det­te krigs­min­nes­mer­ket, og de gjor­de hen­ven­del­ser for et par år siden om å få den til­ba­ke til das Va­ter­land, men det­te an­grep mot norsk krigs­byt­te ble av­vist.

●●I avi­sen kun­ne en også lese at på lør­da­gen had­de uøns­ket ung­dom in­va­dert et hjem i Voie­byen. Døt­re­ne i hu­set satt barne­vakt da 20–25 jen­ter og gut­ter, de fles­te ukjen­te, strøm­met inn. Hel­dig­vis kom hus­ei­e­ren hjem og fikk dem ut, men hu­set måt­te vok­tes res­ten av kvel­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.