– Vi me­ner egent­lig at hun bu

Hun er vokst opp i en skik­ke­lig idretts­fa­mi­lie, og har bril­jert i fle­re gre­ner. Nå er 19-åri­ge Hen­ny Rei­stad i ferd med å ta Vi­pers og hånd­ball-nor­ge med storm.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Det har gått vel­dig fort, sier Hen­ny Rei­stad, der hun står uten­for spil­ler­ho­tel­let i Ludwigsburg, en li­ten for­stad like uten­for den sør­tys­ke byen Stutt­gart.

Det er her Vi­pers skal spil­le den uhy­re vik­ti­ge Cham­pions League­kam­pen mot Bie­tig­heim søn­dag, og al­le­re­de fre­dag for­mid­dag var sør­len­din­ge­ne på plass for å star­te opp­lad­nin­gen til kam­pen som langt på vei kan av­gjø­re om Vi­pers avan­se­rer til ho­ved­run­den el­ler ikke. Etter tre kam­per uten sei­er, slo Vi­pers vold­somt til­ba­ke sist helg da de sat­te stor­la­get Bucu­re­sti på plass med 31–26 i Ro­ma­nia. En av hel­te­ne var det 19-åri­ge stor­ta­len­tet Hen­ny Rei­stad, som ban­ket inn seks mål i den ru­mens­ke ho­ved­sta­den, og som med fart og tek­nikk på øvers­te hyl­le også har fin­tet seg rett inn i den nors­ke Em-trop­pen – uten å ha enes­te alands­kamp å slå i bor­det med.

Be­rømt Olde­far

Faed­re­lands­ven­nen øns­ket å fin­ne ut litt mer om bak­grun­nen til det­te uni­ku­met i norsk hånd­ball, og kon­tak­tet to av dem som kjen­ner hen­ne al­ler best, store­bro­ren Petter (24) og fa­ren Ole Rei­stad.

– Hen­nes vik­tigs­te ram­mer i opp­veks­ten var to brød­re som er tre og fem år eld­re, og som gjor­de at hun måt­te kjem­pe hardt for å kom­me til orde og for å kom­me opp og fram, opp­gir pap­pa Ole Rei­stad som en for­kla­ring på den even­tyr­li­ge ut­vik­lin­gen.

Olde­fa­ren til Hen­ny het også Ole Rei­stad (død 1949), og ble til­delt Ege­bergs Aeres­pris i 1922, etter frem­ra­gen­de pre­sta­sjo­ner i både vin­ter- og som­mer-ol - og som er opp­ha­vet til det be­røm­te ut­tryk­ket «sam­ling i bånn» da Nor­ge vant gull i mi­li­ta­ert pa­trulje­løp i St. Mo­ritz-ol i 1928.

Med en slik ka­pa­si­tet i slek­ta, og med store­brød­re i Petter og Jon som etter hvert ble hen­holds­vis junior­ver­dens­mes­ter i langrenn og elite­se­rie­spil­ler i hånd­ball, var det kan­skje ikke så rart at Hen­ny også skul­le bli ei skik­ke­lig idretts­jen­te.

– Nei, det lå vel litt i kor­te­ne. Men jeg har ald­ri opp­levd noe press. Mamma og pap­pa har bare støt­tet opp og lagt til ret­te for meg, sier Hen­ny.

Fak­ta Hen­ny El­le Rei­stad

Født: 9. fe­bru­ar 1999 Hjem­sted/bo­sted: Bae­rum/ Kvad­ra­tu­ren i Kristiansand Si­vil sta­tus: Sin­gel Tid­li­ge­re klub­ber: Hel­set IF, Sta­ba­ek

Tid­li­ge­re idret­ter: Fotball, langrenn, skiskyting, fri­idrett

Al­ders­be­stem­te lands­kam­per: 49

Ak­tu­ell: Stor­spil­ler for Vi­pers, som søn­dag spil­ler av­gjø­ren­de kamp i Cham­pions League mot Bie­tig­heim

Rask spiss

Sa­er­lig i fotball, fri­idrett og i hånd­ball mar­ker­te jen­ta med det lyse lan­ge hå­ret seg. Eks­plo­si­vi­tet, spenst og hur­tig­het var vare­mer­ket.

– På fot­ball­ba­nen hand­let det bare om å spil­le lan­ge bal­ler i bak­rom på Hen­ny, og så spur­tet hun fra for­sva­rer­ne, sier pap­pa Ole, men leg­ger til:

– Som fa­mi­lie me­ner vi egent­lig at det var lang­renns­lø­per hun bur­de ha va­ert. I slek­ta vår har vi gått mer på ski enn noe an­net.

Det hø­rer med til histo­ri­en at hun drev med langrenn og skiskyting i en pe­rio­de hjem­me i Bae­rum, men at hun tid­lig fikk opp øyne­ne for lag­spill – og at det var hånd­ball hun til slutt lik­te al­ler best.

– Da jeg som 14–15-åring byt­tet klubb fra Hel­set til Sta­ba­ek ble det så mye hånd­ball at det var vans­ke­lig å kom­bi­ne­re beg­ge de­ler, sier 19-årin­gen.

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

– Jeg gle­der meg vel­dig til kam­pen på søn­dag, sier Hen­ny Rei­stad, her av­bil­det uten­for ho­tel­let til Vi­pers i Ludwigsburg uten­for Stutt­gart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.