Rde blitt lang­renns­lø­per

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– la­er­te Hånd­ball PÅ tv

Bro­ren Petter tror den and­re bro­ren, Jon, had­de stor inn­fly­tel­se på val­get.

– Jeg inn­bil­ler meg at du må bli litt har­de­re i ho­det når du har to eld­re brød­re, og at Jon drev med hånd­ball på så høyt nivå tror jeg in­spi­rer­te Hen­ny til å føl­ge i hans fot­spor. Hjem­me rundt mid­dags­bor­det drei­de sam­ta­len seg raskt over på hånd­ball, og sam­ta­le­ne dem imel­lom gikk lang over ho­det på meg. Det er ho­ved­sa­ke­lig to ting som im­po­ne­rer meg ved Hen­ny; hen­nes fy­sis­ke egen­ska­per, og spil­ler­for­stå­el­sen hen­nes, som er Jons for­tje­nes­te, sier Petter, som selv la lang­renns­ski­ene på hyl­la som 20-åring.

Han be­skri­ver søs­te­ren som «skik­ke­lig hånd­ball­nerd».

– Hjem­me i Bae­rums Verk har jeg min­ner fra en kon­stant bak­grunns­støy, som stam­met fra Hen­ny som så sto­re hånd­ball­kam­per gjen­tat­te gan­ger i re­pri­se. Det inn­bil­ler jeg meg at har va­ert av­gjø­ren­de for hen­nes sto­re hånd­ball­for­stå­el­se, sier Petter.

sto­re am­bi­sjo­ner

Hen­ny be­kref­ter at hun er en skik­ke­lig hånd­ball­nerd, og leg­ger ikke skjul på at hun har langt stør­re am­bi­sjo­ner enn hun har nådd hit­til.

– Jeg øns­ker å bli fast på det nors­ke lands­la­get, og å spil­le på det bes­te la­get i Euro­pa. Om det blir i Vi­pers, får ti­den vise, sier play­ma­ke­ren.

Søn­dag står 19-årin­gen foran en ny, stor opp­ga­ve når Vi­pers høyst sann­syn­lig må ta minst ett po­eng mot Bie­tig­heim for å gå vi­de­re i Cham­pions League.

– Jeg er vel­dig spent, men fø­lel­sen er god. Det hjalp vel­dig med en sei­er i Bucu­re­sti, der vi be­vis­te både over­for oss selv og and­re at vi har noe å kom­me med. Jeg fø­ler vi har mye å gå på fra hjemme­kam­pen (27–27), og gle­der meg vel­dig til å be­vi­se det, sier Hen­ny Rei­stad.

FOTO: PRI­VAT

Hen­ny Rei­stad sam­men med store­bro­ren Jon, som er junior­nor­ges­mes­ter i hånd­ball.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.