Se­son­gen over for Børuf­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN

An­kel­ska­den til Espen Børuf­sen gjør at han ikke spil­ler mer den­ne se­son­gen.

– Jeg sli­ter fort­satt med an­ke­len. Det har tatt mye len­ger tid enn det vi trod­de. Det er selv­føl­ge­lig kje­de­lig den pe­rio­den vi er in­ne i nå. Nå er fo­ku­set mitt på å kom­me til­ba­ke til opp­kjø­rin­gen nes­te år, sier Espen Børuf­sen.

Han be­kref­ter fre­dag at se­son­gen hans er de­fi­ni­tivt over, og at den sis­te kam­pen hans for Start den­ne se­son­gen ble mot Sta­ba­ek 8. juli i år.

Siden den gang har han slitt med en an­kel­ska­de, som til slutt måt­te ope­re­res. Brusk­ska­den vis­te seg da å va­ere mer al­vor­lig enn først an­tatt for spil­le­ren som had­de hå­pet å va­ere til­ba­ke mot slut­ten av se­son­gen.

– Jeg har ikke fått løpt no­en ting, og tre­ner kun styr­ke. Så dess­ver­re går det sent, sier Børuf­sen, som på in­gen måte sy­nes det er noe gøy å ikke kun­ne bi­dra i inn­spur­ten.

– Det er helt for­fer­de­lig. I alle fall i den pe­rio­den vi er in­ne i nå. Det er så man­ge vik­ti­ge kam­per. Så da er det vondt å sit­te på tri­bu­nen og ikke kun­ne bi­dra, sier Børuf­sen.

Han sier ska­den er litt vans­ke­lig å for­hol­de seg til. I førs­te om­gang ble det sagt at Børuf­sen kun­ne va­ere ute i 4–6 uker, men det ble tid­lig klart at det drei­de seg om mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.