Va­ria­sjon i tre­ning – øde­leg­gen­de el­ler smart?

Faedrelandsvennen - - SPORT - JU­LIE RAFOSS

Insta­gram, Snapchat, Face­bo­ok og Pinte­rest flo­re­rer av in­spi­ra­sjon, ide­er og tips til nye tre­nings­øvel­ser. Har det egent­lig noe for seg å va­riere tre­nin­gen?

Her har jeg sam­men­fat­tet mine egne er­fa­rin­ger, etter å ha trent styr­ke jevnt og trutt i fle­re år. Ulem­per:

• Å va­riere for mye kan fak­tisk hind­re deg i å ha frem­gang. Krop­pen pres­te­rer best med van­te be­ve­gel­ser, og va­rie­rer du mye og for ofte vil det hind­re deg i å øke i styr­ke og pre­sta­sjon. Det er en vik­tig ting å ha i bak­ho­det.

• Fancy «dille­øvel­ser» har ofte lite for seg, og du bør va­ere se­lek­tiv med hva du vel­ger å ha med i øk­te­ne dine om du øns­ker op­ti­mal frem­gang. For­nuf­ti­ge øvel­ser bør ha:

– Høy mus­kel­ak­ti­ve­ring av øns­ket mus­kel­grup­pe

– Full be­ve­gel­ses­bane

– Stor ran­ge of mo­tion (be­ve­gel­ses­bane) er mest ef­fek­tivt for styr­ke, mus­kel­mas­se og binde­vevs­helse. Unn­ta­ket er om du tre­ner hal­ve be­ve­gel­ser for å øke styr­ke et spe­si­fikt sted i et løft, for ek­sem­pel ved benk­press fra kloss.

– Jevn mot­stands­kur­ve (på iso­la­sjons­øvel­ser)

• Frem­gang kre­ver økt be­last­ning, en­ten i form av økt vekt­mot­stand el­ler an­tall re­pe­ti­sjo­ner. Det­te er vans­ke­lig å få til når man hele ti­den byt­ter øvel­ser og gjer­ne også bru­ker øvel­ser hvor det er vans­ke­lig å øke be­last­ning i det hele tatt.

• Kon­ti­nui­tet er en sen­tral fak­tor når man øns­ker å bli god i noe. Man må gjø­re det man skal bli god i ofte og mye. Byt­ter man rundt på det man gjør hele ti­den, kan man hel­ler ikke for­ven­te å bli vel­dig god i noe. For­de­ler:

• For deg som blir fort lei av øvel­ser og ru­ti­ner, er va­ria­sjon en god ting. Er du mind­re opp­tatt av øk­ning og mer opp­tatt av tre­nings­gle­de, er det bare fint.

• Om må­let med tre­nin­gen kun er å få inn be­ve­gel­se i hver­da­gen for helse­ns skyld, gjør ikke hyp­pig øvel­ses­va­ria­sjon no­en ver­dens ting.

• Om du øns­ker nye ut­ford­rin­ger og å prø­ve noe nytt, er det helt topp å prø­ve nye øvel­ser! Jeg an­be­fa­ler dog å vel­ge øvel­ser med omhu for å få godt ut­byt­te av ti­den du bru­ker på tre­ning.

Med det­te sier jeg lyk­ke til og god tre­ning!

FOTO: PRI­VAT

Vennesla-bo­sat­te Ju­lie Rafoss (26), som job­ber som per­son­lig tre­ner, har skre­vet det­te inn­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.