Kon­gens for­tjenst­me­dal­je til Olaf Søy­land

Faedrelandsvennen - - SPORT - FRO­DE RUDOLFSEN,

Ild­sjel og eks-ver­dens­mes­ter Olaf Søy­land (66) fikk seg en re­al over­ras­kel­se på 50-års­fes­ten til Flekke­fjord Ka­jakklubb.

Det var ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen som sist lør­dag kveld ba om or­det. Det vis­te seg at han i til­legg til å va­ere in­vi­tert gjest også var Kon­gens sende­bud. Med seg had­de han me­dal­je og di­plom der det stod at Olaf Søy­land var til­delt Kon­gens for­tjenst­me­dal­je. Det var en na­er­mest mål­løs Olaf som kom opp på sce­nen til stå­en­de ap­plaus fra alle de over 100 del­ta­ker­ne på fes­ten.

Olaf var med da Flekke­fjord ka­jakklubb ble stif­tet i 1. no­vem­ber 1968, og siden den gang har han va­ert en ild­sjel i Flekke­fjord Ja­jakklubb og pad­le­mil­jø­et der. Han er ka­jakklub­bens far og i til­legg en stor in­spi­ra­sjon for hele pad­le­mil­jø­et i Nor­ge. Flekke­fjord Ka­jakklubb har fost­ret man­ge ver­dens­mest­re og en olym­pisk mes­ter.

Olaf Søy­land, Ei­nar Ras­mus­sen, Inge­borg Ras­mus­sen og Eirik Ve­rås Lar­sen er alle kjen­te navn fra klub­ben som er blitt ver­dens­mest­re. Eirik Ve­rås Lar­sen har i til­legg blitt olym­pisk mes­ter. Flekke­fjord Ka­jakklubb har også fle­re pad­le­re som har kon­kur­rert høyt oppe på in­ter­na­sjo­nalt nivå, men ikke nådd helt opp til top­pen i ver­dens­mes­ter­skap.

På fes­ten ble det også ut­nevnt to aeres­med­lem­mer. Det­te var Ro­bert Ro­zan­ski og Fro­de Ol­sen. Beg­ge har lagt ned stor inn­sats for ka­jakklub­ben i man­ge år og ar­bei­der frem­de­les for å bi­dra til å brin­ge klub­ben vi­de­re til nye høy­der.

I for­bin­del­se med 50-års­ju­bi­le­et lan­ser­te Flekke­fjord Ka­jakklubb boka «Best i ver­den». Gjen­nom nes­ten 300 si­der tar boka for seg klub­bens his­to­rie fra den spe­de be­gyn­nel­se i 1968 og helt frem til 2018 og 50-års­ju­bi­le­um. Bo­kas for­fat­te­re er nett­opp Olaf Søy­land, Inge­borg Ras­mus­sen og Svein Egil Sol­vang.

FOTO: EIRIK VE­RÅS LAR­SEN

Olaf Søy­land (t.h.) sam­men med en an­nen tid­li­ge­re ver­dens­mes­ter i pad­ling fra Flekke­fjord, Eirik Ve­rås Lar­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.