Kre­ver ti år med inn­vand­rings­stopp

Frp vars­ler en tøf­fe­re lin­je for å få ned ei­en­doms­skat­ten. De vil ha ti år med inn­vand­rings­stopp og mu­lig­het for å si opp over­flø­dig an­sat­te et­ter kom­mune­sam­men­slå­in­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE [email protected]

– Ei­en­doms­skat­ten må bort på sikt. Det­te sty­rer vel­dig mye av vår po­li­tikk, sier Chris­ti­an Eike­land som er fyl­kes­le­der i Frp og inn­stilt på and­re plass i nye Kris­tian­sand.

Frp er del av det bor­ger­li­ge fler­tal­let i Kris­tian­sand, men det er ikke sik­kert at de blir med et­ter nes­te valg. Det kom­mer blant an­net an på hvor mye de and­re par­ti­ene er vil­li­ge til å kut­te i ei­en­doms­skat­ten.

– Ut­gangs­punk­tet er fort­satt sam­ar­beid, men på noen om­rå­der må vi ha stør­re gjen­nom­slag enn i dag. Det gjel­der ei­en­doms­skatt, bom, flykt­nin­ger og Kunst­silo. Vi må ha en av­ta­le som av­kla­rer dis­se spørs­må­le­ne langt mer enn da­gens av­ta­le, sier Sti­an Stor­buk­ås, gruppe­le­der for Frp i Kris­tian­sand.

Før hel­ga kom par­ti­ets pro­gram­ko­mi­té med sitt for­slag til pro­gram for den nye stor­kom­mu­nen. Her er for­sla­get blant an­net å av­vik­le alle bom­mer i 2020, inn­vand­rings­stopp i ti år, en grad­vis av­vik­ling av ei­en­doms­skat­ten og nei til drifts­støt­te til kunst­silo. De vil også ha re­strik­sjo­ner på byg­ging av nye mos­ké­er.

– Hvis vi får en av­ta­le som er lite kon­kret og av­kla­ren­de på vik­ti­ge sa­ker, så vil vi vur­de­re å gå i op­po­si­sjon. Men det er ikke ut­gangs­punk­tet, sier Stor­buk­ås.

VIL EFFEKTIVISERE

Frp me­ner den nye kom­mu­nen må ef­fek­ti­vi­se­res. Hvis nød­ven­dig må man si opp an­sat­te.

– Det er ikke et mål i seg selv å si opp folk, men hvis det blir fle­re an­sat­te enn det er be­hov for i ad­mi­ni­stra­ti­ve stil­lin­ger, så må vi ty til opp­si­gel­ser. Det­te hand­ler om å få til en ef­fek­tiv drift slik at vi kan re­du­se­re ei­en­doms­skat­ten, sier Chris­ti­an Eike­land.

De sis­te sju åre­ne er ei­en­doms­skat­ten re­du­sert med rundt tu­sen kro­ner per hus­stand.

– Tem­po­et i re­duk­sjo­nen er for lavt. Og jeg rea­ge­rer på at kom­mu­nen tar inn så mye pen­ger når vi er over mål­set­tin­gen på drifts­re­sul­ta­tet, sier Stor­buk­ås.

– Ei­en­doms­skat­ten er fast­satt i bud­sjet­ter dere har va­ert med på å ved­ta?

– Ei­en­doms­skat­ten økte fra 80-tal­let og helt til vi ble med. Men det­te hand­ler om hvil­ket gjen­nom­slag vi med fire re­pre­sen­tan­ter kan få. Det er en så­pass vik­tig sak at vi må vur­de­re om vi vil va­ere med på en po­li­tisk av­ta­le om vi ikke får stort nok gjen­nom­slag.

IKKE AKTUELT

Frp sam­ar­bei­der med blant and­re Høy­re i Kris­tian­sand i dag. Der får de in­gen støt­te for å si opp an­sat­te.

– For oss er ikke det aktuelt. Men det er ab­so­lutt grunn til å stil­le krav om be­spa­rel­ser over tid. I en stor kom­mu­ne vil det va­ere så mye na­tur­lig av­gang i lø­pet av et år at det er fullt mu­lig å opp­nå en slik ef­fek­ti­vi­se­ring uten opp­si­gel­ser, sier Ha­rald Fur­re, ord­fø­rer i Kris­tian­sand.

– Blir kra­ve­ne om ei­en­doms­skatt så kre­ven­de at sam­ar­bei­det med Frp kan ryke?

– Jeg tvi­ler på det. Vi har re­du­sert ei­en­doms­skat­ten en god del og nå kom­mer det også et nytt re­gi­me. Jeg er enig i at det er en uso­si­al skatt, men det er ikke rea­lis­tisk å fjer­ne den over nat­ta, sier Fur­re.

INN­VAND­RINGS­STOPP

Det er fle­re punk­ter i Frps pro­gram­for­slag som ska­per uro i da­gens sam­ar­beid. Frp vil ha en ti år lang pau­se der man ikke bo­set­ter flykt­nin­ger. Også det­te har sam­men­heng med at de vil kut­te ut­gif­ter

– Nå ser vi kon­se­kven­sen av den po­li­tik­ken som har blitt ført. Vi bru­ker over hund­re mil­lio­ner på so­sial­hjelp, og mye av det­te går til inn­vand­re­re. Og når 17 av 20 av gjen­gan­ger­ne blant de ung­doms­kri­mi­nel­le har inn­vand­rer­bak­grunn, er vi nødt til å ta grep, sier Chris­ti­an Eike­land.

Par­ti­et vil også pro­gram­fes­te et for­bud mot «ut­pre­ge­de mos­ke­er». Det vil for ek­sem­pel si bygg med mi­na­re­ter. Et mindre­tall vil­le også for­by «ut­pre­ge­de re­li­giø­se bygg» slik at nye kir­ker også ble om­fat­tet.

Men fler­tal­let vil at det kun gjel­der mos­ke­er.

– Kir­ker har va­ert her i alle år, og vi vil be­va­re den krist­ne kul­tur­ar­ven. Folk skal få ha sine rom for å ut­øve sin tro, men de tren­ger ikke va­ere ut­pre­ge­de mos­ke­er. Vi har sett hvil­ke kon­flik­ter som fulg­te på Tinn­heia, sier Eike­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.