Vil ikke kjø­pe nye plas­ser

Først sa di­rek­to­ra­tet opp ramme­av­ta­len med Naeromsorg. Nå vil in­gen av Bu­f­etats fem re­gio­ner kjø­pe nye en­kelt­plas­ser for barne­verns­barn av det pri­va­te sel­ska­pet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN [email protected]

Det be­tyr at Kris­tian­sand-sel­ska­pet mis­ter fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter. I fjor lan­det om­set­nin­gen på 97 mil­lio­ner kro­ner.

«Alt er luk­ket, så det­te vir­ker for oss som en sverte­kam­pan­je», skri­ver dag­lig le­der og ene­ei­er Le­na Braa­then til Faed­re­lands­ven­nen ons­dag.

Hun har så langt ikke pre­si­sert hva hun me­ner med ut­sag­net el­ler gitt and­re kom­men­ta­rer.

Naeromsorg har va­ert i hardt va­er si­den en 15 år gam­mel barne­verns­jen­te stakk av fra til­ta­ket hun bod­de på og kniv­stakk to per­soner på Sør­lands­sen­te­ret.

Det er av­dek­ket en rek­ke lov­brudd på sel­ska­pets in­sti­tu­sjo­ner knyt­tet til kva­li­tet, som mang­len­de fag­ut­dan­nel­se hos an­sat­te, samt lønns- og ar­beids­for­hold.

Som Faed­re­lands­ven­nen ny­lig skrev, har Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet (Buf­dir) sagt opp ramme­av­ta­len om til­taks­plas­ser for barn hos Naeromsorg.

Be­grun­nel­sen for å av­slut­te fire­års­kon­trak­ten inn­gått i 2016 er «sum­men av uli­ke funn i til­syn og kon­troll», ble det opp­lyst.

I til­legg har Bu­f­etat kjøpt en­kelt­plas­ser av sel­ska­pet. Alle fem re­gio­ne­ne opp­ly­ser nå til Faed­re­lands­ven­nen at de ikke vil kjø­pe nye plas­ser.

– Med bak­grunn i at ramme­av­ta­len er sagt opp av Buf­dir, og de ut­ford­rin­ge­ne til­syn og kon­trol­ler har av­dek­ket, er det vans­ke­lig å se for seg at Bu­f­etat re­gion sør vil gjø­re nye en­kelt­kjøp hos Naeromsorg nå, opp­ly­ser av­de­lings­di­rek­tør Geir Olav Bak­ken.

20 MIL­LIO­NER KRO­NER PER år

De fire sis­te åre­ne har re­gion sør hatt 23 barn i in­sti­tu­sjon hos Naeromsorg. Per dags dato er tal­let ni barn.

– Vi kan ikke gå ut med pri­ser per plas­se­ring, men ut fra an­tall plas­se­rin­ger og opp­holds­da­ger vi­ser våre be­reg­nin­ger at plas­se­rin­ge­ne i Naeromsorg til sam­men har hatt en kost­nads­ram­me på om lag 20 mil­lio­ner kro­ner per år de sis­te fire åre­ne, opp­ly­ser Bak­ken.

Bu­f­etat re­gion øst har to­talt kjøpt fem plas­ser av Naeromsorg de sis­te åre­ne. Nå er tre barn plas­sert i in­sti­tu­sjon hos sel­ska­pet.

Re­gion midt-nor­ge har to­talt kjøpt tre plas­ser de sis­te åre­ne. To barn er der fort­satt, ett i in­sti­tu­sjon og ett i fos­ter­hjem.

Bu­f­etat re­gion vest har én ung­dom i til­tak hos Naeromsorg. De opp­ly­ser at plas­se­rin­gen fun­ge­rer godt og vil fort­set­te til ved­kom­men­de er 18 år.

Men alle re­gio­ne­ne sier det ikke er aktuelt å kjø­pe nye plas­ser nå. Be­grun­nel­sen er den sam­me som i re­gion sør.

– ÅPENBART å AV­SLUT­TE

Re­gion­di­rek­tør Pål Chris­ti­an Berg­strøm me­ner det er «åpenbart at re­gion nord ikke vil be­nyt­te plas­ser, fore­ta en­kelt­kjøp hos Naeromsorg». De har ikke hatt noen barn plas­sert hos Kris­tian­sand-sel­ska­pet tid­li­ge­re.

– God­kjen­nings­myn­dig­he­ten i re­gion sør har vur­dert at Naeromsorg over tid ikke har vist at de har ev­net å sik­re for­svar­lig drift på alle av­de­lin­ger knyt­tet opp til de lov­mes­si­ge kra­ve­ne. Det­te er do­ku­men­tert gjen­nom til­syns­rap­por­ter fra Helse­til­sy­net, fyl­kes­man­nen i Ag­der og gjen­nom do­ku­men­ta­sjon fram­kom­met i for­bin­del­se med etter­føl­gen­de kon­troll god­kjen­nings­myn­dig­he­ten har gjen­nom­ført de sis­te tre åre­ne. Mang­len­de kva­li­tet er også grunn­la­get for at Buf­dir sier opp ramme­av­ta­len med Naeromsorg, opp­ly­ser Berg­strøm.

KLAGDE

Faed­re­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet at fire av 14 Naerom­s­or­gav­de­lin­ger mis­tet god­kjen­nin­gen. Den­ne av­gjø­rel­sen er på­kla­get og ikke av­gjort.

Bu­f­etat vur­der­te også å ta god­kjen­nin­gen på de ti øv­ri­ge av­de­lin­ge­ne, men unn­lot det­te av hen­syn til at det i dag bor barne­verns­barn her.

Naeromsorg ble på­lagt å sør­ge for at de opp­fyl­te kra­vet om at 50 pro­sent av de an­sat­te har god­kjent høy­skole­ut­dan­ning og at av­de­lings­le­de­ren har re­le­vant tre­årig høg­skole­kom­pe­tan­se.

I et ferskt brev til sel­ska­pet he­ter det at de nå opp­fyl­ler for­skrift om krav til kva­li­tet og in­tern­kon­troll i av­de­lin­ge­ne som fort­satt har god­kjen­ning.

«God­kjen­nings­myn­dig­he­ten er be­kym­ret for om iverk­sat­te til­tak vil få nød­ven­dig virk­ning og vil føl­ge opp in­sti­tu­sjo­nen tett fram­over», he­ter det i bre­vet fra Bu­f­etat.

AR­KIV­FOTO: EIVIND KRISTENSEN

Naeromsorg dri­ves fra Kris­tian­sand, og sys­sel­sat­te 150 års­verk i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.