Sko­le­ne opp­ford­res til å ar­ran­ge­re guds­tje­nes­te – fort­satt valg­fritt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Det skal fort­satt va­ere valg­fritt, men kom­mu­ne­ne blir opp­ford­ret til å ar­ran­ge­re guds­tje­nes­te for ele­ve­ne.

Det kom­mer fram i en vei­le­der fra Kunn­skaps­de­par­te­men­tet som ble of­fent­lig ons­dag.

– Vi har fått en vei­le­der som gir en klar opp­for­ding til sko­le­ne om å ar­ran­ge­re skole­guds­tje­nes­te for barn. Det­te hand­ler om den his­to­ris­ke inn­sik­ten man me­ner ele­ve­ne skal ha om den krist­ne tra­di­sjo­nen, sier Hans Fred­rik Grø­van, par­la­men­ta­risk nest­le­der i KRF.

De har job­bet for å få en vei­le­der for skole­guds­tje­nes­ten. Bak­grun­nen er at man­ge sko­ler ikke ar­ran­ge­rer skole­guds­tje­nes­te.

I vei­le­de­ren står det at «sko­le­ne er opp­ford­ret til å leg­ge til ret­te for at ele­ve­ne skal kun­ne del­ta på skole­guds­tje­nes­ter i for­bin­del­se med høy­ti­der.»

Det skal fort­satt va­ere fri­vil­lig og ele­ver som ikke del­tar, skal ha et full­godt al­ter­na­tiv. Sko­le­ne blir også bedt om å ikke gjø­re skole­guds­tje­nes­te­ne til en av­slut­ning.

Guds­tje­nes­te­ne skal hel­ler ikke va­ere en del av Kr­le-fa­get.

– Jul og påske er vik­ti­ge høy­ti­der i den krist­ne tra­di­sjo­nen. Det er også fast­satt i for­måls­pa­ra­gra­fen som sier at ele­ve­ne skal få his­to­risk og kul­tu­rell inn­sikt og for­ank­ring, sier Grø­van.

Iføl­ge vei­le­de­ren er det opp til sko­le­ne selv å av­gjø­re de fles­te spørs­mål rundt skole­guds­tje­nes­te. Det­te gjel­der blant an­net hvor­dan på­mel­ding skal skje.

I for­mann­ska­pet i Kris­tian­sand sam­me dag, ba To­ve Wel­le Haug­land (KRF) om at po­li­ti­ker­ne nå ber sko­le­ne i Kris­tian­sand ar­ran­ge­re skole­guds­tje­nes­te.

– Jeg tror den­ne vei­le­de­ren er i tråd med hvor­dan skole­guds­tje­nes­ter blir prak­ti­sert i dag. Men skal vi ha et ved­tak på det­te, må vi ta det til opp­vekst­sty­ret, sa Met­te Gun­der­sen (Ap). Sa­ken kom­mer opp der.

AR­KIV­FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

KRF har kjem­pet for nye ret­nings­lin­jer for skole­guds­tje­nes­ter. Nå har de kom­met. Det­te bil­det er fra en guds­tje­nes­te i Od­der­nes kir­ke jul­af­ten 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.