Alle for­slag ble vra­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN [email protected]

Kom­mune­sty­ret i Marnardal vra­ket alle for­slag til nytt kommunevåpen i Nye Lin­des­nes. Der­med ut­set­tes det hele i minst ett år.

– En stil­le pro­test, kom­men­ter­te kom­mune­styre­re­pre­sen­tant Øystein Sanges­land (KRF).

– Et vel­dig uhel­dig ved­tak, men­te pro­sjekt­le­der for sam­men­slå­in­gen mel­lom Marnardal, Lin­des­nes og Man­dal, Kyr­re Jord­bak­ke.

Da kom­mune­sty­ret i Marnardal be­hand­let sa­ken tirs­dag kveld, kom det ikke opp noen nye for­slag. For­sla­ge­ne som på bor­det ble bare stemt ned.

– Jeg sli­ter med det­te her. Den ser jo bare ut som en F og er helt uhar­mo­nisk, men­te Sen­ter­par­ti­ets Ole Si­gurd Fidje­støl.

Han sik­tet da til kom­mune­vå­pe­net som fel­les­nemn­da har ment er best. Det er la­get av Erik Om­land i TRIK kom­mu­ni­ka­sjon og vi­ser en fyr­lykt som i dag er merke­va­ren til Lin­des­nes kom- mu­ne.

LABER ENTUSIASME

I Marnardal er det ikke stor entusiasme rundt et slikt tema i det nye kom­mune­vå­pe­net. Marnardal er en inn­lands­kom­mu­ne og har selv tre kong­ler i «sitt vå­pen».

– Slik bur­de vi egent­lig fort­set­te med, me­ner Sanges­land.

Det var in­gen stor de­batt i kom­mune­sty­ret. Bare tre tok or­det. Men først kom ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker (Ap) med en ad­var­sel til re­pre­sen­tan­te­ne om at der­som det ikke ble fler­tall for Om­lands fyr­tårn-for­slag måt­te hele sa­ken sen­des til det nye kom­mune­sty­ret i Nye Lin­des­nes.

GJORDE IKKE INNTRYKK

Det gjorde ikke mye inntrykk. Fidje­støl vil­le ikke stem­me for noe for­slag.

– Det måt­te kan­skje va­ert Sps eget for­slag som vi kom med i fel­les­nemn­da, sa han.

Da sik­tet han til at par­ti­et had­de la­get en teg­ning av et fyr­tårn med grønn- og gull­far­ge i, der grønn­far­gen var hen­tet fra Mar­nar­dals grøn­ne sko­ger. Det ble ned­stemt den gang.

Ka­rin Mar­grethe Fjeld­kjøn (Ap) kom med et an­net fyr­tårn-for­slag som har va­ert med i pro­ses­sen tid­li­ge­re. Den­ne har med en borg på top­pen.

Pro­sjekt­le­der Kyr­re Jord­bakk hør­te på de­bat­ten. Han sy­nes det er sva­ert uhel­dig at kom­mune­sty­ret ikke fikk til et ved­tak for et kommunevåpen.

– Det­te be­tyr at vi må ut­set­te sa­ken til det nye kom­mune­sty­ret tid­ligst nes­te høst, sier han.

Der­med blir det et stort tids­press for å rek­ke å lage skilt, brev­ark og så vi­de­re med nytt kommunevåpen til den nye kom­mu­nen er et fak­tum 1. ja­nu­ar 2020.

By­sty­ret i Man­dal og kom­mune­sty­ret i Lin­des­nes skal se­ne­re i uka de­bat­te­re kom­mune­vå­pe­net, men det be­tyr in­gen­ting hva de ved­tar. Av­gjø­rel­sen blir uan­sett ut­satt til det nye kom­mune­sty­ret i Nye Lin­des­nes.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Det­te for­sla­get til nytt kommunevåpen ble stemt ned i Marnardal kom­mune­sty­re tirs­dag kveld. Det be­tyr kluss i pro­ses­sen med å skaf­fe ny­kom­mu­nen «nytt vå­pen».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.