Motsva­ret til «Black Fri­day»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KAMILLA RUDBERG

Spi­re Kris­tian­sand og Frem­ti­den i våre hen­der Kris­tian­sand vil­le vise et ba­ere­kraf­tig mot­styk­ke til Black Fri­day med sitt ar­ran­ge­ment «Gre­en Tues­day».

– Jeg er litt imot «Black Fri­day». Når ting blir så bil­lig, er det jo noen som må job­be for det, sier Se­lina Ro­sen­quest (22), som ikke kom­mer til å dra på den sto­re shop­ping­da­gen 23. no­vem­ber.

Faed­re­lands­ven­nen møt­te hen­ne på ar­ran­ge­men­tet «Gre­en Tues­day» på Øst­sia. Der har hun fun­net seg et lass med bruk­te kla­er.

– Det­te er både miljø­venn­lig, og man spa­rer mye pen­ger. På vi­dere­gå­en­de fant jeg ut av at man kun­ne fin­ne mye kule ting som er brukt, sier hun.

– For­bruk har sto­re miljø­kon­se­kven­ser. Så det hand­ler om å re­spek­te­re alle ledd i kje­den. Det er vik­tig å ha en re­la­sjon til klaer­ne, at man får et nytt syn på for­bruk og ikke ser på kla­er som noe man bare skal bru­ke og kas­te. Det går ut­over de som la­ger klaer­ne fra be­gyn­nel­sen av, sier Sil­je Wil­helm­sen fra Fram­ti­den i våre hen­der.

Be­sø­ken­de kun­ne tel­les på én hånd da Faed­re­lands­ven­nen var på plass på ar­ran­ge­men­tet den førs­te halv­ti­men. 15 per­soner had­de le­vert inn kla­er og bø­ker på for­hånd. Ar­ran­gø­re­ne er for­nøy­de til tross for lun­kent opp­møte.

– Vi har fått inn en del kla­er og bø­ker fra både pri­vat­per­soner og bi­blio­te­ket på UIA. Så får vi se om det slår an, sier Wil­helm­sen.

KAMILLA RUDBERG FOTO:

Sil­je Wil­helm­sen (t.v.) og Ka­ri Ola­va Haa­kon­seth fra Fram­ti­den i våre hen­der er blant ar­ran­gø­re­ne av «Gre­en Tues­day». De hand­ler selv miljø­venn­lig, og sy­nes Black Fri­day frem­mer et usunt syn på for­bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.