FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Gransk­nin­gen

Fire an­sat­te i Søg­ne kom­mu­nes ad­mi­ni­stra­sjon skrev brev til uli­ke mot­ta­ke­re med kri­tikk av ord­fø­rers le­der­stil og kom­mu­nens kon­troll­ut­valg sist vin­ter.

Bak­grun­nen var at fle­re an­sat­te had­de fått kri­tikk et­ter at et saks­frem­legg om kom­mune­sam­men­slå­in­gen ble truk­ket uten at ord­fø­rer var in­for­mert, og at do­ku­ment om sa­ken ble slet­tet i ar­ki­vet etter­på.

Ved­ta­ket i kom­mune­sty­ret 26. april ly­der slik: «Sa­ken over­sen­des via vars­lings­mot­tak til uhil­det or­gan slik at vi kan få vur­dert inn­hol­det i inn­send­te brev i en full­sten­dig gransk­ning.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.