La­er­te om vol­de­lig eks­tre­mis­me

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE [email protected]

USAS am­bas­sa­dør kom til Kris­tian­sand blant an­net for å la­ere om ar­bei­det mot vol­de­lig eks­tre­mis­me. Han me­ner det må bli mind­re fø­lel­ser i de­bat­ten om inn­vand­ring.

– Det er et fan­tas­tisk ar­beid dere dri­ver. Jeg må be­røm­me Kris­tian­sand for å va­ere i frems­te rek­ke i ar­bei­det med å få men­nes­ker fra uli­ke kul­tu­rer til å mø­tes. Jeg har reist ver­den rundt i 30 år og vet at den enes­te må­ten å få folk til å la­ere av hver­and­re, er å mø­tes. Det er spe­si­elt vik­tig for de unge, sier Ken­neth Brait­hwai­te, USAS am­bas­sa­dør i Nor­ge.

Tirs­dag var han i Kris­tian­sand der han blant an­net be­søk­te Fi­da (Fo­rum for in­te­gre­ring og dia­log ag­der) som job­ber for å fore­byg­ge vol­de­lig eks­tre­mis­me.

– Inn­vand­ring er noe som er vik­tig for ver­den og som ver­den bare vil se mer av. Den bes­te må­ten å for­sik­re seg om at inn­vand­ring og in­te­gre­ring fun­ge­rer er gjen­nom la­e­ring, gjen­si­dig for­stå­el­se, an­er­kjen­nel­se og be­visst­gjø­ring, sier Brait­hwai­te.

Faed­re­lands­ven­nen fikk ti mi­nutt med am­bas­sa­dø­ren like et­ter et møte med na­e­rings­li­vet i Kris­tian­sand.

– Jeg har vir­ke­lig satt pris på å få se den stil­lin­gen Kris­tian­sand har i Nor­ge, sier han.

FEIL INNTRYKK

Inn­vand­ring og in­te­gre­ring er et av de te­ma­ene som ster­kest mo­bi­li­se­rer vel­ger­mas­se­ne både i Euro­pa og USA. Kon­troll og be­gren­sing av inn­vand­ring har va­ert en av Do­nald Trumps vik­tigs­te kamp­sa­ker.

– Jeg tror Nor­ge har gjort en god jobb i må­ten de hånd­te­rer inn­vand­ring på. Man må kun­ne hånd­te­re inn­vand­rin­gen gjen­nom de lov­li­ge mid­le­ne som vi dis­po­ne­rer. USA er ikke imot inn­vand­ring, men vi er en na­sjon som vil føl­ge de reg­le­ne som vi har la­get som en su­ve­ren stat. Så en­kelt er det.

Brait­hwai­te me­ner at en grunn til de ster­ke dis­ku­sjo­ne­ne er alle fø­lel­se­ne rundt inn­vand­ring. Han me­ner his­to­rie­ne om mi­grant­strøm­me­ne mot USAS gren­ser har blitt «hy­pet».

– Vi er et land bygd på inn­vand­ring, men alle kom på lov­lig vis og ble as­si­mi­lert inn i sam­fun­net. Det er den pro­ses­sen vi øns­ker, og i det øye­blik­ket vi kan gjø­re det­te spørs­må­let mind­re emo­sjo­nelt vil det va­ere en for­del for alle.

TRUMP

Brait­hwai­te for­tel­ler at han un­der mø­tet med na­e­rings­li­vet også for­tal­te om sitt syn på pre­si­dent Do­nald Trump og om USAS rol­le i ver­den.

– Han er en dyk­tig for­ret- nings­mann. Han har ikke va­ert po­li­ti­ker og ikke di­plo­mat, men brukt kar­rie­ren på å va­ere for­ret­nings­mann og ska­pe best mu­lig av­ta­ler for den or­ga­ni­sa­sjo­nen han re­pre­sen­te­rer. Nå re­pre­sen­te­rer han USA og vil opp­nå bed­re av­ta­ler for USA, sier Brait­hwai­te.

Am­bas­sa­dø­ren har tid­li­ge­re for­svart Trumps kla­re krav om at euro­pe­is­ke land skal bru­ke to pro­sent av bnp på for­svar. Han me­ner at USA ikke har de sam­me øko­no­mis­ke for­ut­set­nin­ge­ne som tid­li­ge­re og der­for ikke kan ta det sam­me an­sva­ret som før.

– Had­de USA va­ert et sel­skap, had­de vi va­ert kon­kurs nå. Vi kan ikke be­ta­le for and­re land uten at de også tar sin an­del. Vi vil fort­satt ha en le­der­po­si­sjon, men kan ikke fi­nan­siere det slik vi har gjort.

ALLIERTE

Ha­rald Fur­re sier at det er vik­tig å se på hva USA gjør og ikke bare hva som blir sagt.

– Det er ster­ke re­la­sjo­ner mel­lom USA og Nor­ge og de er vår vik­tigs­te allierte. Og når vi har snak­ket med na­e­rings­li­vet her i dag, er det ikke noen som ut­tryk­ker pro­ble­mer i re­la­sjo­nen med USA, sier Fur­re.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ken­neth Brait­hwai­te had­de møte med både na­e­rings­dri­ven­de og lo­kal­po­li­ti­ke­re un­der sitt be­søk. Her sam­men med Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.