Lang­va­rig for­sik­rings­opp­gjør om fre­gatt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det ven­ter et lang­va­rig og kost­bart for­sik­rings­opp­gjør i kjøl­van­net av fre­gatt­ha­va­ri­et. For­svars­de­par­te­men­tet har søkt eks­tern ju­ri­disk hjelp, skri­ver BT.

Mil­li­ardfre­gat­ten var ikke for­sik­ret, men iføl­ge Ber­gens Ti­de­ne kan det li­ke­vel hen­de at for­sik­rings­sel­ska­pe­ne må ut med sto­re ut­be­ta­lin­ger. Nå på­går det et opp­gjør hvor for­sik­rings­sel­skap og for­ret­nings­ad­vo­ka­ter, både fra inn­land og ut­land, er in­volvert.

Iføl­ge For­svars­de­par­te­men­tet er det alt­for tid­lig å si noe om det øko­no­mis­ke etter­spil­let.

– Sta­ten er selv­as­su­ran­dør og det er alt for tid­lig å si noe om om­fan­get av ska­der nå, og hva det­te vil kos­te, skri­ver un­der­di­rek­tør Ann Kris­tin Salbu­vik i For­svars­de­par­te­men­tet i en e-post.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Fre­gat­ten KNM Hel­ge Ing­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.