Ven­tet na­er to år på av­gjø­rel­se

Ar­ne Hol­skog har in­ves­tert 10–15 mil­lio­ner kro­ner i via fer­ra­ta og tu­rist­an­legg for­øv­rig på Hel­le i Valle. Nå lu­rer han på om det­te er uten be­tyd­ning for na­e­rings­po­li­ti­ker­ne i kom­mu­nen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­[email protected]­mail.no

– Jeg blir rett og slett lei meg over den mang­len­de re­spon­sen fra Valle kom­mu­ne. Er de ikke in­ter­es­sert i at folk ut­vik­ler na­e­ring og ar­beids­plas­ser i kom­mu­nen? spør Ar­ne Hol­skog.

Si­den mars i fjor har han ven­tet på svar fra Valle kom­mu­ne på søk­na­den han send­te om øko­no­misk støt­te til vi­dere­ut­vik­ling av tu­rist­an­leg­get på Hel­le i Valle der blant an­net Nord-euro­pas størs­te klatre­rute i wire er byg­get i Straums­fjel­let.

– Det enes­te bre­vet jeg har fått fra kom­mu­nen var i mars i år der det het at de skul­le kom­me til­ba­ke til sa­ken i må­ned­s­kif­tet ok­to­ber/no­vem­ber. El­lers er det bare noen ver­ba­le klapp på skuld­ra, sier Hol­skog.

12 MIL­LIO­NER KRO­NER

– Et­ter at jeg kom hit fra Kris­tian­sand i 2012 og kjøp­te to går­der på Hel­le, har jeg in­ves­tert 12 mil­lio­ner kro­ner for å byg­ge opp tu­rist­na­e­ring her, sier Ar­ne Hol­skog.

Han vil byg­ge opp gårds- og tu­rist­virk­som­het ba­sert på lo­ka­le res­sur­ser.

– På Hel­le dri­ver vi gårds­drift, jord­baer­pro­duk­sjon, gårds­ut­salg, over­nat­ting og klatre­ak­ti­vi­tet. Vi har Nor­ges lengs­te via fer­ra­ta i Straums­fjel­let. Rundt 3000 men­nes­ker har klat­ret der til nå. Det er også etab­lert in­fra­struk­tur med sa­ni­taer­an­legg, cam­ping­plass, leke­plass, klatre­park, ut­lei­e­hyt­ter og et stør­re lei­lig­hets­bygg som er på gang, sier Ar­ne Hol­skog.

– Men svar fra Valle kom­mu­ne på søk­na­den min om støt­te til and­re bygge­trinn, der jeg skal in­ves­te­re 6,4 mil­lio­ner kro­ner, har jeg alt­så ikke fått. Fra In­no­va­sjon Nor­ge fikk jeg der­imot 700.000 kro­ner rett et­ter at jeg le­ver­te søk­na­den i fjor vår, sier han.

ORDFØREREN BEKLAGER

– Jeg fikk støt­te fra Valle kom­mu­ne un­der førs­te bygg­trinn. Men nå går det tregt. Det er synd for det er vel­dig dyrt å leie inn kon­su­lent­hjelp til å skri­ve dis­se søk­na­de­ne, sier Hol­skog.

– Det­te er for dår­lig. Det er uak­sep­ta­belt av oss at han ikke har fått svar. Jeg skal ta det­te opp med råd­man­nen, men det er mitt an­svar, sier Valle-ord­fø­rer Stei­nar Kyr­ve­stad (Ap) når Faed­re­lands­ven­nen kon­fron­te­rer han med Ar­ne Hol­skogs mis­nøye.

Ordføreren sier han ikke har noe klart svar på hvor­for søk­na­den har for­blitt ube­hand­let i nes­ten to år.

– Er ikke en slik grün­der som Hol­skog, med den ak­ti­vi­te­ten han har fått til, vik­tig for Valle kom­mu­ne?

– Jo. Han dri­ver en flott virk­som­het. All virk­som­het er vik­tig for Valle kom­mu­ne. Nå vil jeg hive meg rundt slik at Ar­ne Hol­skog får svar, sier ord­fø­rer Stei­nar Kyr­ve­stad.

OVER­NAT­TING I GLASSKUPPEL

– Jeg øns­ker å gjø­re Valle til et klat­re-el­do­ra­do. Vi har al­le­re­de byg­get to via fer­ra­ta’er, én i Brok­ke og én her på Hel­le, Straums­fjel­let. I for­bin­del­se med den i Straums­fjel­let vil vi hen­ge en glasskuppel i fjell­veg­gen der folk kan over­nat­te med en fan­tas­tisk ut­sikt. Vi vil leg­ge til ret­te for is­klat­ring og vi skal byg­ge en in­nen­dørs klatre­vegg som er 15 me­ter høy, sier Hol­skog om de vi­de­re pla­ne­ne for bygge­trinn to og tre.

Han vil også an­leg­ge en stør­re zip-line fra fjell­veg­gen og ned til cam­ping­plas­sen. I dag er til­bu­det en li­ten zip-line over elva.

KURSVIRKSOMHET

Det skal set­tes opp fle­re ty­pis­ke se­tes­dals­bygg på ei­en­dom­men der det skal dri­ves kursvirksomhet i alt fra smi­ing til strik­king og lefse­ba­king.

Med i pla­ne­ne for det dags­ak­tu­el­le and­re bygge­trin­net er å inn­re­de fire lei­lig­he­ter i en gam­mel lafte­byg­ning fra Byg­land, klatre­hall med klatre­tår­net, red­skaps­hus og kurs­lo­ka­ler, bio­ren­se­an­legg med mer.

– Vi snak­ker om noen ti­talls mil­lio­ner i in­ves­te­rin­ger i fram­ti­da her på Hel­le, sier Hol­skog.

– Blir det ar­beids­plas­ser av det­te?

– Vi had­de 21 per­soner på løn­nings­lis­ta den­ne se­son­gen, sier Ar­ne Hol­skog.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Ar­ne Hol­skog har pla­ne­ne kla­re for man­ge mil­lio­ner i in­ves­te­rin­ger på Hel­le med avan­ser­te klatre­ak­ti­vi­te­ter og kul­tur­tu­ris­me. Han sav­ner bare at Valle kom­mu­ne vi­ser en­ga­sje­ment og sva­rer på brev han sen­der dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.