Først ute med kva­li­tets­stem­pel

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JARLE R. MARTINSEN [email protected]

Ed­gars Ba­ke­ri er først i Nor­ge med å få stem­pel­et «Hånd­verks­ba­ke­ri». Det skjer blant an­net for­di det så å si bare er fag­ut­dan­ne­de an­sat­te i be­drif­ten.

– Hvor­for jeg tar fag­brev? Det er jo for­di det gir meg mu­lig­he­ten til å bli teo­re­tisk og prak­tisk opp­la­ert i ba­ker­yr­ket. Svenne­bre­vet er dess­uten med på å sik­re meg vi­de­re jobb.

Det sier So­vann­mo­ny Penn (21). Han kom­mer fra Kam­bod­sja og er i ferd med å ta svenne­brev på man­dals­ba­ke­ri­et.

Dag­lig le­der og en av ei­er­ne av Ed­gars Ba­ke­ri Ru­ne Vind­set­mo kan nå som det førs­te ba­ke­ri­et hen­ge et di­plom på veg­gen med det møns­ter­be­skyt­te­de mer­ket «Hånd­verks­ba­ke­ri».

– Det er selv­sagt en aere. Men det lig­ger mye ar­beid for å få det­te til, sier han.

Ba­ker- og kon­di­tor­bran­sjens lands­for­ening vil med den­ne ut­mer­kel­sen fram­snak­ke ba­ke­ri­er som prio­ri­te­rer fag­ut­dan­ne­de med­ar­bei­de­re, va­ere god­kjent la­ere­be­drift for la­er­lin­ger, opp­rett­hol­der gode hånd­verks­tra­di­sjo­ner og bru­ker nors­ke rå­va­rer.

– Ed­gars Ba­ke­ri har over år byg­get opp sin merke­vare gjen­nom alt det­te. Be­drif­ten er slik en me­get god am­bas­sa­dør for and­re ba­ke­ri i en tid med mye kon­kur­ran­se fra ut­lan­det, sier pre­si­dent Ole John Bernt­sen i for­enin­gen.

HØYNE STATUSEN

Han hå­per det­te vil in­spi­se­rer and­re ba­ke­ri og at han på rek­ke og rad skal kun­ne dele ut ut­mer­kel­sen.

Hen­sik­ten med det­te er å høyne statusen for ba­ke­ri­ene i Nor­ge – en bran­sje som har va­ert un­der hardt press i fle­re ti­år. Mens det på 1980-tal­let på det mes­te var over 2000 ba­ke­ri i Nor­ge er det nå nede i rundt 400.

– Dess­uten er det alt­for lett å hen­ge opp et skilt og kal­le seg ba­ke­ri. Jeg har sett ek­semp­ler på ben­sin­sta­sjo­ner med en li­ten disk med ba­ker­va­rer kal­le seg det, sier Bernt­sen.

FAGOPPLAERING

I ste­det skal alt­så kva­li­tets­ba­ke­ri­er nå kun­ne kal­le seg hånd­verks­ba­ke­ri. En vik­tig for­ut­set­ning for det, er at be­drif­ten har fles­te fag­opp­la­er­te an­sat­te el­ler an­sat­te som er la­er­lin­ger. Slik er det på Ed­gars Ba­ke­ri. Her er det fag­opp­la­er­te ba­ke­re, kok­ker, ren­hol­de­re og per­soner med bu­tikk­fag.

– Jeg ten­ker at det er en in­ves­te­ring. Dess­uten har vi gode ord­nin­ger med la­er­lin­ge­ne i Nor­ge. Det førs­te året de er her dek­kes 60 pro­sent av løn­nen av det of­fent­li­ge, på­pe­ker Vind­set­mo.

En an­nen for­ut­set­ning er at ba­ke­ri­et la­ger sine va­rer i stor grad med hen­de­ne og ikke ma­ski­ner. – Mel le­ver og be­ar­bei­des ofte best med hen­der som jo mer føl­som­me enn ma­ski­ner, sier han.

Og ikke minst skal ba­ke­ri­ets pro­duk­ter la­ges lo­kalt og med mest mu­lig nors­ke rå­va­rer.

– Vi bru­ker for ek­sem­pel et lo­kalt øl i å lage en av våre brød­ty­per, sier Vind­set­mo.

SAM­ME SOM I DANMARK

Danmark har hatt i fle­re år hatt en til­sva­ren­de merke­ord­ning som nå inn­fø­rer.

– Nors­ke for­bru­ke­re til­bys sta­dig of­te­re im­por­ter­te hel- el­ler halv­fab­ri­ka­ter fra ut­lan­det som mar­keds­fø­res som fers­ke ny­pro­du­ser­te ba­ker­va­rer. Det­te gir lite yr­kes­fag­li­ge ar­beids­plas­ser i Nor­ge. Vi både hå­per og tror at ba­ke­ri­ene som får den nye merke­ord­nin­gen kan dem­me opp mot den­ne tren­den, sier Bernt­sen.

Han me­ner at et ba­ke­ri som får til­delt mer­ket gir sig­nal til for­bru­ke­ren om at de opp­rett­hol­der hånd­verks­tra­di­sjo­nen.

– Dess­uten bi­drar de til å ska­pe ar­beids­plas­ser i Nor­ge gjen­nom å sat­se på fag­ut­dan­ne­de med­ar­bei­de­re som kan le­ve­re godt, lo­kalt norsk kva­li­tets­bak­verk, sier han.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

So­vann­mo­ny Penn skal snart ta svenne­bre­vet på Ed­gars Ba­ke­ri. Be­drif­ten kan nå kal­les seg «Hånd­verks­ba­ke­ri» blant an­net for­di de fles­te an­sat­te er fag­la­er­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.