«Fa­ke news»

Faedrelandsvennen - - MENING - HÅVARD ULDAL BERNT BLINDHEIM

Kan noen for­kla­re meg det her med «fa­ke news»?

●●Be­gre­pet duk­ker av og til opp i spal­ten her, med en an­kla­gen­de fin­ger, til­syne­la­ten­de pe­ken­de mot det mes­te av vest­lig pres­se og ny­hets­ka­na­ler.

Jeg har len­ge trodd «fa­ke news» vis­te til at noe var mer el­ler mind­re opp­dik­tet, noe som kan­skje mot bed­re vi­ten li­ke­vel blir pub­li­sert som en sann­het. Et­ter hvert har jeg be­gynt å tvi­le, mye på grunn av re­ak­sjo­ne­ne jeg ser om­kring meg. «Fa­ke news» var kan­skje et be­grep man­ge tok se­riøst når det først kom. Nå har jeg inntrykk av at der­som noen i fullt al­vor bru­ker ut­tryk­ket, så blir per­sonen ikke tatt se­riøst, og sa­ken som skal va­ere «fa­ke» blir opp­fat­tet som mer ekte, mer na­er sann­he­ten, mer «sus­pekt,» og kan­skje til og med mer lat­ter­lig­gjort, enn om den had­de blitt for­bi gått i still­het.

Er «fa­ke news» bare en fel­les­nev­ner for noe vi ikke li­ker blir sagt høyt el­ler pre­sen­tert på trykk, men som li­ke­vel har en viss sann­het? Er det blitt slik at der­som noen hen­vi­ser til en avis­ar­tik­kel og sier her må det va­ere «fa­ke news,» så blir ar­tik­ke­len mer in­ter­es­sant, og opp­fat­tet som mer ekte og na­er sann­he­ten, enn om ut­tryk­ket ikke var blitt brukt? Om noen be­kjen­te, el­ler en sak jeg kjen­ner, had­de blitt pre­sen­tert på en noe feil­ak­tig, og kan­skje et­ter mitt syn på en måte som gir den en litt feil vink­ling, så vil­le jeg i hvert fall ikke brukt be­gre­pet «fa­ke news» leng­re, om jeg vil­le sa­ken skul­le bli tatt se­riøst. Hvor­dan kan det ha blitt slik? stu­di­er.

Over 800 eks­per­ter fra 80 land var ho­ved­for­fat­te­re av Klima­pa­ne­lets fem­te ho­ved­rap­port, som ble pub­li­sert i 2014. Dis­se fikk bi­stand fra over 1000 bi­drags­yte­re og over 1000 eks­per­tre­dak­tø­rer. Eks­per­te­ne gjen­nom­gikk og vur­der­te over 30.000 vi­ten­ska­pe­li­ge pub­li­ka­sjo­ner som grunn­lag for rap­por­ten. Vur­de­rin­ge­ne skal va­ere ob­jek­ti­ve og om­fat­te all re­le­vant lit­te­ra­tur som til­freds­stil­ler van­li­ge krav til do­ku­men­ta­sjon i vi­ten­ska­pe­lig pub­li­se­ring».

«I den fem­te rap­por­ten slår Klima­pa­ne­let fast at det er mer enn 95 pro­sent sik­kert at men­nes­ke­lig på­virk­ning har bi­dratt til mer enn halv­par­ten av tem­pe­ra­tur­end­rin­ger målt si­den 1951».

Ri­me­lig over­be­vi­sen­de, spør du meg. Det er vel kjent at Bergs­mark ikke har mye godt å si om Klima­pa­ne­let, men det får va­ere hans sak. Det er selv­føl­ge­lig opp til hver en­kelt å av­gjø­re hvem de vil sto­le på, men jeg for min del er ikke i tvil; Klima­pa­ne­let vin­ner. Og med det­te har jeg bi­dratt med mitt i den­ne avis­de­bat­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.