Folke­tryg­den set­ter ikke det nors­ke folk først

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE Po­li­tisk nest­le­der og fyl­kes­tings­med­lem for De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

Jeg fin­ner det sterkt umo­ralsk og galt at frem­men­de men­nes­ker uten til­knyt­ting til Nor­ge kan få langt bed­re øko­no­mis­ke for­hold enn nord­menn som har be­talt inn til folke­tryg­den gjen­nom et langt – og ofte et strev­somt liv.

●●Det er en stor po­li­tisk skan­da­le at flykt­nin­ger som får opp­hold i Nor­ge har krav på 40 års opp­tje­ning i folke­tryg­den - med alle ret­tig­he­ter fra førs­te dag.

De­mo­kra­te­ne me­ner at lan­dets bor­ge­re, de som har slitt, som har strevd, de som er ska­det i yr­kes­li­vet, som har gjort sin plikt også skal få sin rett gjen­nom gode pen­sjo­ner og ytel­ser fra folke­tryg­den. Der­for vil De­mo­kra­te­ne selv­sagt også fort­satt kjem­pe for de eld­re i Nor­ge. De skal kun­ne nyte godt av sine man­ge år av bi­drag. Den­ne dis­kri­mi­ne­ren­de po­li­tik­ken av stor­tings­par­ti­ene oven­for nord­menn i folke­tryg­den må sna­rest opp­hø­re.

Et­ter min me­ning er det helt klart at nors­ke eld­re og uføre­tryg­de­de kvin­ner og menn for­tje­ner langt bed­re ytel­ser fra folke­tryg­den enn ny­an­kom­ne flykt­nin­ger. Det­te må ta slutt - og her må det sna­rest ryd­des opp. Nok er nok!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.