FNS Klima­pa­nel

Faedrelandsvennen - - MENING -

I Faed­re­lands­ven­nen 10. no­vem­ber rede­gjør Stein Bergs­mark for hvor­for han for­ven­ter å bli til­lagt vekt når han hev­der at men­nes­ke­lig ak­ti­vi­tet ikke bi­drar til klima­end­rin­ger.

●●I til­legg kon­sta­te­rer han at jeg, alt­så un­der­teg­ne­de, sto­ler på «den størs­te og ster­kes­te, alt­så Klima­pa­ne­let». Som kjent me­ner FNS Klima­pa­nel det mot­sat­te av Bergs­mark.

Fra det nors­ke Miljø­di­rek­to­ra­tets hjemme­side og fra Miljø­sta­tus.no har jeg sak­set, si­tat:

«FNS Klima­pa­ne­let dri­ver ikke egen forsk­ning el­ler miljø­over­våk­ning, men sys­te­ma­ti­se­rer og opp­sum­me­rer sta­tus for kunn­ska­pen ba­sert på tu­sen­vis av vi­ten­ska­pe­li­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.