Retts­vern for ufødt liv

Faedrelandsvennen - - MENING - RAGNHILD LARSEN Kons­mo, Downs beste­mor MEDLEMMER KRF VENNESLA: KA­RIN LILLETUN LANGE­LAND INGER TURID TONSTAD AR­NE TUMYR

Vi har retts­vern for allskens rov­dyr, kvi­for skal ikkje le­van­de fos­ter i mors mage ha noko vern?

●●Skal det vera fritt fram å fjer­na tvil­ling­fos­ter, le­van­de fos­ter med Downs syn­drom og and­re ulik­ska­par som vi ikkje yns­kjer at bar­net vårt skal ha.

Eg trur ikkje at abort all­tid er den bes­te løy­sin­ga for oss kvin­ner. Di­for går eg ikkje i abort­tog med hy­lan­de og skri­kan­de kvin­ner som ro­par høgt om råde­ret­ten sin over ei­gen kropp. Hugs, det er ikkje ber­re din ei­gen kropp det gjeld, men også eit anna lite men­neske­barn med sin ei­gen kropp, arve­an­legg og ge­ner. og bruk, kraft­verk med blant an­net om­fat­ten­de kraft­lin­jer i sin nå­va­eren­de form. End­res det­te, ved bort­fall el­ler end­rin­ger i be­reg­nings­grunn­la­get, vil kom­mu­ner i dis­trikts-nor­ge mis­te be­ty­de­li­ge inn­tek­ter. For ek­sem­pel vil bort­fall for Vennesla sin del kun­ne ut­gjø­re om­kring 50 mill. Det­te vil va­ere ka­ta­stro­falt. Distrikts­nor­ge tren­ger for­ut­sig­bar­het og lo­kal kon­troll med den­ne inn­tekts­mu­lig­het. En om­leg­ging vil bare va­ere til for­del for de sto­re byer. Ar­gu­men­ter om at bort­fall av inn­tekt skal kom­pen­se­res på and­re må­ter bla med over­fø­ring fra sta­ten, er å er­stat­te en fast be­reg­net inn­tekt med ufor­ut­sig­bar­het.

Et­ter­spør­sel et­ter of­fent­li­ge tje­nes­ter er jevnt øken­de og det skjer en knall­hard prio­ri­te­ring i alle of­fent­li­ge eta­ter for å kun­ne dek­ke nød­ven­di­ge be­hov. Ved­tatt ef­fek­ti­vi­se­rings­re­form i of­fent­lig sek­tor med 0.5 % kutt, en øk­ning av den­ne vil svek­ke of­fent­li­ge tje­nes­ter.

Når KRF har valgt en ret­ning kom­mer den­ne til ut­trykk i de sto­re og små sa­ker. Kon­se­kven­ser av po­li­tikk an­går folks hver­dag. Det av­gjør om alle får like mu­lig­he­ter til å leve et ver­dig liv og va­ere ver­di­ful­le sam­funns­bor­ger som bi­drar til fel­les­ska­pet. prak­sis er trygt for­ank­ret i «den hel­li­ge bok». De pe­ker på at her går det i klar­tekst frem at syn­de­re som for­sø­ker å skju­le sine syn­der skal fin­nes – og der­som de ikke ved­går an­ger – skal de hen­ges ut og ly­ses i bann. De skal ter­ro­ri­se­res og ut­stø­tes fra me­nig­het og fa­mi­lie til skrekk og ad­var­sel for and­re i sam­me si­tua­sjon. Bi­be­len åp­ner vi­de­re for at har man en sønn som er «drikk­fel­dig og ød­sel» og som ikke end­rer at­ti­ty­de tross ad­vars­ler - da skal for­eld­re­ne med­vir­ke til at det av­skye­li­ge av­kom­met dre­pes ved stei­ning.

Nett­opp for­di Je­ho­vas Vit­ner føl­ger liv og la­ere slik Bi­be­len an­vi­ser, kvi­er tros­brød­re i fri­kir­ke­li­ge og stats­kir­ke­li­ge for­sam­lin­ger samt krist­ne po­li­ti­ke­re å ta af­fa­ere. Og bak­om syn­ger sta­ten med «den krist­ne kul­tur­ar­ven» (lar­men) – mens alle istem­mer at «re­li­gions­fri­he­ten» ver­ner også Je­ho­vas Vit­ner.

Mus­lim­le­der i Ag­der, Ak­mal Ali, står på Ar­ki­vet og beklager seg over krys­tall­nat­tens ofre, jø­de­ne, som ble knust av na­zis­tis­ke bøl­ler. Han for­ti­er det som Mo­ham­med sa: Mus­li­me­ne vil kjem­pe mot jø­de­ne og mus­li­me­ne vil dre­pe dem. Mus­li­mer er da også snart fer­dig med å ut­ryd­de jø­de­ne i Midt­østen.

Krist­ne, mus­li­mer og po­li­ti­ke­re som sam­ar­bei­der fin­ner hver­and­re i kam­pen mot det se­ku­la­ere, hu­ma­nis­tis­ke sam­funn. Jo­han Bekke­vold i KRF be­dy­rer at det ikke kom­mer på tale med re­gje­rings­for­hand­lin­ger med Er­na – med mind­re tro og re­li­gion får en so­lid plass i vårt of­fent­li­ge fel­les­rom. I sann­het: Alarm­klok­ke­ne rin­ger!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.