Helse­fore­ta­ket Pa­si­ent­rei­ser er et ma­re­ritt for syke men­nes­ker

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN TORKELSEN

«Pa­si­ent­rei­ser HFS over­ord­ne­de mål er å bi­dra til at løs­nin­ger for pa­si­en­ter og på­rø­ren­de skal va­ere gode, like­ver­di­ge, bru­ker­venn­li­ge og ef­fek­ti­ve. Pa­si­ent­rei­ser HF sin vi­sjon er at pa­si­en­ten skal ha en en­kel, til­gjen­ge­lig og kost­nads­ef­fek­tiv pa­si­ent­rei­se. De an­sat­te i Pa­si­ent­rei­ser HF skal va­ere en­ga­sjer­te, imøte­kom­men­de og på­li­te­li­ge.»

Det­te er fore­ta­kets egen be­skri­vel­se av mål, vi­sjon og ver­di­er på nett­si­den de­res. Dess­ver­re er det bare å kon­sta­te­re at det er lang av­stand mel­lom fore­ta­kets edle mål og den bru­ker­opp­le­vel­sen de som tren­ger fore­ta­kets tje­nes­ter sli­ter med å måt­te for­hol­de seg til.

Ma­ken til mang­len­de bru­ker­venn­lig­het, ikke imøte­kom­men­de og in­ef­fek­tiv saks­be­hand­ling er det godt at en slip­per å møte and­re ste­der i vår helse­virk­som­het. At en tje­nes­te som skal be­sør­ge frakt av syke men­nes­ker kan va­ere så lite sam­kjørt mel­lom de or­ga­ni­sa­sjons­ledd som mot­tar førs­te fore­spør­sel, der­et­ter tar imot trans­port­be­hov, så til­rette­leg­ger trans­por­ten og en­de­lig fore­tar kost­nads­opp­gjør, er opp­sikts­vek­ken­de. Det er ikke en stykk­gods-sen­tral fore­ta­ket er satt til å dri­ve, men et vik­tig ledd i en kje­de av tje­nes­ter til men­nes­ker som er ram­met av uli­ke syk­dom­mer. Men­nes­ker som hver og en har sine in­di­vi­du­el­le ut­ford­rin­ger fy­sisk og psy­kisk.

I fem år har jeg måt­tet fore­ta rei­ser mel­lom Kris­tian­sand og Ra­dium­hos­pi­ta­let for å føl­ge opp al­vor­li­ge ope­ra­sjo­ner med på­føl­gen­de funk­sjons­be­grens­nin­ger knyt­tet til det å for­flyt­te meg fra sted til sted. Det in­ne­ba­erer at jeg må har saer­ord­net trans­port­løs­ning. Foran hver rei­se må den­ne do­ku­men­te­res og be­stil­les via fast­le­gen. Der­et­ter blir jeg kon­tak­tet fra fore­ta­ket og får av­klart hva fore­ta­ket kan re­kvi­re­re til git­te tids­punk­ter og hva jeg selv må be­sør­ge på de tids­punk­ter som blir mu­li­ge un­der­veis, med for­hånds­kla­rer­te trans­port­mid­ler mot at jeg leg­ger ut kost­na­de­ne. Et­ter rei­sen må jeg sen­de inn reise­reg­ning med kvit­te­rin­ger for kost­na­de­ne jeg har lagt ut for. Da be­gyn­ner ma­re­rit­tet.

I lø­pet av åre­ne har jeg gjen­tat­te gan­ger mot­tatt brev om at Pa­si­ent­rei­ser ikke vil re­fun-

dere kost­na­der for trans­port hvor be­ho­vet er medi­sinsk do­ku­ment fra fast­le­ge og be­kref­tet å va­ere i or­den med førs­te in­stans hos Pa­si­ent­rei­ser. All do­ku­men­ta­sjon fore­lig­ger hos fore­ta­ket, men in­stan­se­ne har ty­de­lig­vis ikke en ord­ning hvor de in­ter­ne ledd kom­mu­ni­se­rer med hver­and­re. Det­te med­fø­rer fle­re opp­kla­rings­run­der med brev og te­le­fon­sam­ta­ler hvor uli­ke saks­be­hand­le­re for­mid­ler vidt uli­ke bud­skap. Noen gan­ger blir en na­er­mest for­na­er­met med ut­ta­lel­ser som at det må klar­gjø­res at det ikke er en for­nøy­el­ses­tur til ho­ved­sta­den en har reist på. Det blir for drøyt.

Jeg vet om fle­re med pa­ral­lel­le opp­le­vel­ser med Pa­si­ent­rei­sers be­hand­ling av syke men­nes­ker. Man­ge av dis­se, og sik­kert fle­re rundt om i lan­det, har nok med å tak­le ut­ford­rin­ger med sine syk­dom­mer og funk­sjons­ned­set­tel­ser. La de slip­pe ma­re­rit­tet de ut­set­tes for fra Pa­si­ent­rei­ser. Her kre­ves en opp­ryd­ding!

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Her kre­ves en opp­ryd­ding! skri­ver inn­sen­de­ren om Helse­fore­ta­ket Pa­si­ent­rei­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.